Kinh A Di Đà Âm Hán

*
1. LƯ-HƯƠNG TÁN 炉 香 赞Lư hương thơm xạ nhiệt 炉 香 乍 热。Pháp giới mông huân 法 界 蒙 薰。Chư Phật hải hội tất diêu văn 诸 佛 海 会 悉 遥 闻。Tùy xứ kiết tường vân 随 处 结 祥 云。Thành ý phương ân 诚 意 方 殷。Chư Phật hiện nay toàn thân. 诸 佛 现 全 身。南 无 香 云 盖 菩 萨 摩 诃 萨 (三 称)Nam-mô Hương-Vân-Cái Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần)

2. QUÁN TƯỞNGNăng lễ, sở lễ tánh không tịch,Cảm ứng đạo-giao nan tư nghì,Ngã demo đạo tràng như Ðế-châu,Thập phương chư Phật hình ảnh hiện trung,Ngã thân hình ảnh hiện chư Phật tiền,Ðầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

Bạn đang xem: Kinh a di đà âm hán

3. ĐẢNH LỄChí trung tâm đảnh lễ: Nam mô tận lỗi không phát triển thành pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp nhân từ Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 lạy)Chí trung ương đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo nhà Bổn Sư ham mê Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi người tình Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền nhân tình Tát, Hộ Pháp Chư Tôn người yêu Tát, Linh tô Hội Thượng Phật tình nhân Tát. (1 lạy)Chí vai trung phong đảnh lễ: Nam mô Tây Phương rất Lạc quả đât Đại từ bỏ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Đại Bi Quán thế Âm bồ Tát, Đại cố gắng Chí tình nhân Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương bồ Tát, thanh tịnh Đại Hải Chúng tình nhân Tát. (1 lạy)

4. TÁN PHẬT阿 彌 陀 佛 身 金 色A Di Đà Phật thân kim sắc相 好 光 明 無 等 倫Tướng hảo quang minh vô đẳng luân白 毫 宛 轉 五 須 彌Bạch hào uyển đưa ngủ tu di紺 目 澄 清 四 大 海Hám mục trừng thanh tứ đại hải光 中 化 佛 無 數 億Quang trung hóa Phật vô số ức化 菩 薩 眾 亦 無 邊Hóa nhân tình Tát bọn chúng diệc vô biên四 十 八 願 度 眾 生Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh九 品 咸 令 登 彼 岸Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.

5. 開 經 偈 KHAI khiếp KỆ無 上 甚 深 微 妙 法Vô thượng thậm thâm ảo diệu pháp,百 千 萬 劫 難 遭 遇Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,我 今 見 聞 得 受 持Ngã kim loài kiến văn đắc thọ trì,願 解 如 來 真 實 義Nguyện giải Như Lai sống động nghĩa.

6. PHẬT THUYẾT A-DI-ĐÀ KINH 佛 說 阿 彌 陀 經

Như thị ngã văn: độc nhất thời Phật trên Xá-vệ quốc, Kỳ lâu Cấp-cô-độc viên, dữ đại tỳ kheo tăng, thiên nhị bách ngũ thập nhơn câu, giai thị đại A-la-hán, bọn chúng sở tri thức: Trưởng-lão Xá-lợi-Phất, Ma-ha Mục-kiền-Liên, Ma-ha Ca-diếp, Ma-ha Ca-chiên-Diên, Ma-ha Câu-hy-La, Ly-bà-đa, Châu-lợi bàn-đà-dà, Nan-đà, A-nan-đà, La-hầu-la, Kiều-phạm-ba-đề, Tân-đầu-lô Phả-la-đọa, Ca-lưu dà-di, Ma-ha Kiếp-tân-na, Bạc-câu-la, A-nậu-lâu-đà, như thị đẳng chư đại đệ tử. Tinh chư Bồ-tát Ma-ha-tát: Văn-thù-sư-lợi Pháp-vương-tử, A-dật-đa Bồ-tát, Kiền-đà-ha-đề Bồ-tát, Thường-tinh-tấn Bồ-tát, dữ như thị đẳng chư đại Bồ-tát, Cập Thích-đề-hoàn-nhơn đẳng, vộ lượng chư thiên đại bọn chúng câu.

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘僧千二百五十人俱。皆是大阿羅漢。眾所知識。長老舍利弗。摩訶目乾連。摩訶迦葉。摩訶迦栴延。摩訶拘絺羅。離婆多。周梨槃陀迦。難陀。阿難陀。羅睺羅。憍梵波提。賓頭盧頗羅墮。迦留陀夷。摩訶劫賓那。薄俱羅。阿樓馱。如是等諸大弟子。并諸菩薩摩訶薩。文殊師利法王子。阿逸多菩薩。乾陀訶提菩薩。常精進菩薩。與如是等諸大菩薩。及釋提桓因等。無量諸天大眾俱

Nhĩ thời Phật cáo Trưởng-lão Xá-lợi-Phất: “Tùng thị Tây-phương thừa thập vạn ức Phật-độ, hữu thế-giới danh viết Cực-lạc, kỳ độ hữu Phật hiệu A-Di-Đà, kim hiện tại thuyết Pháp. ”

爾時佛告長老舍利弗。從是西方過十萬億佛土。有世界名曰極樂。其土有佛號阿彌陀。今現在說法。

Xá-lợi-Phất: Bỉ độ hà cố kỉnh danh vi Cực-lạc? Kỳ quốc chúng-sinh vô hữu bọn chúng khổ, đản thọ chư lạc, ráng danh Cực-lạc.

舍利弗。彼土何故名為極樂。其國眾生無有眾苦。但受諸樂故名極樂。

Hựu Xá-lợi-Phất, Cực-lạc quốc độ, thất trùng lan thuẫn, thất trùng la võng, thất trùng mặt hàng thọ, giai thị tứ bảo, châu tráp vi nhiễu, thị thay bỉ quốc, danh vi Cực-lạc.

又舍利弗。極樂國土。七重欄楯七重羅網七重行樹。皆是四寶周匝圍繞。是故彼國名曰極樂。

Hựu Xá-lợi-Phất, Cực-lạc quốc độ, hữu thất bảo trì, bát công-đức thủy, sung mãn kỳ trung. Trì để thuần dĩ kim sa cha địa, tứ biên giai đạo, kim-ngân, lưu-ly, pha-lê hiệp thành, thượng hữu lâu các, diệc dĩ kim ngân, lưu-ly, pha-lê, xa-cừ, xích-châu, mã-não, nhi nghiêm mức độ chi; trì trung liên hoa, đại như xa luân, thanh sắc đẹp thanh quang, huỳnh sắc đẹp huỳnh quang, xích nhan sắc xích quang, bạch sắc, bạch quang, vi diệu hương thơm khiết. Xá-lợi-Phất, Cực-lạc quốc độ, thành tựu như thị công-đức trang nghiêm.

又舍利弗。極樂國土有七寶池。八功德水充滿其中。池底純以金沙布地。四邊階道。金銀琉璃頗梨合成。上有樓閣。亦以金銀琉璃頗梨車磲赤珠馬瑙而嚴飾之。池中蓮花大如車輪。青色青光。黃色黃光。赤色赤光。白色白光微妙香潔。舍利弗。極樂國土成就如是功德莊嚴

Hựu Xá-lợi-Phất, bỉ Phật quốc độ, thường xuyên tác thiên nhạc, huỳnh kim vi địa, trú dạ lục thời, vũ thiên mạn đà la hoa, kỳ độ chúng-sinh, thường xuyên dĩ thanh đán, những dĩ y kích, thịnh chúng diệu hoa, cúng nhịn nhường tha phương, thập vạn ức Phật. Tức dĩ thực thời, hoàn đáo bổn quốc, phạn thực kinh hành. Xá-lợi-Phất, Cực-lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm.

又舍利弗。彼佛國土常作天樂。黃金為地。晝夜六時雨天曼陀羅華。其國眾生常以清旦各以衣裓盛眾妙華。供養他方十萬億佛。即以食時還到本國。飯食經行。舍利弗。極樂國土成就如是功德莊嚴

Phục thứ, Xá-lợi-Phất, bỉ quốc thường hữu chủng chủng kỳ lạ tạp sắc đưa ra điểu: bạch-hạc, khổng-tước, anh-võ, xá-lợi, ca-lăng-tần-già, cọng-mạng chi điểu. Thị chư bọn chúng điểu, trú dạ lục thời, xuất hòa nhã âm kỳ âm diễn sướng, ngũ-căn, ngũ-lực, thất-bồ-đề phần, bát-thánh-đạo phần, như thị đẳng pháp. Kỳ độ chúng sinh, văn thị âm dĩ, giai tất niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Xá-lợi-Phất, nhữ đồ gia dụng vị test điểu thiệt thị tội báo sở sinh. Sở dĩ giả hà? Bỉ Phật quốc độ, vô tam ác đạo, Xá-lợi-Phất, kỳ Phật quốc độ, thượng vô ác đạo bỏ ra danh, hà huống hữu thiệt. Thị chư chúng điểu giai thị A-di-đà Phật, dục linh pháp âm tuyên lưu, đổi khác sở tác.

復次舍利弗。彼國常有種種奇妙雜色之鳥。白鵠孔雀鸚鵡舍利迦陵頻伽共命之鳥。是諸眾鳥。晝夜六時出和雅音。其音演暢五根五力七菩提分八聖道分如是等法。其土眾生聞是音已。皆悉念佛念法念僧。舍利弗。汝勿謂此鳥實是罪報所生。所以者何。彼佛國土無三惡趣。舍利弗。其佛國土尚無惡道之名。何況有實。是諸眾鳥。皆是阿彌陀佛。欲令法音宣流變化所作。

Xá-lợi-Phất, bỉ Phật quốc độ, vi phong suy động, chư bảo mặt hàng thọ, cập bảo la võng, xuất vi diệu âm, thí như bách thiên chủng nhạc, bên cạnh đó câu tác. Văn thị âm giả, thoải mái và tự nhiên giai sinh niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng chí tâm. Xá-lợi-Phất. Kỳ phật quốc độ, thành công như thị công đức trang nghiêm.

舍利弗。彼佛國土。微風吹動諸寶行樹及寶羅網出微妙音。譬如百千種樂同時俱作。聞是音者皆自然生念佛念法念僧之心。舍利弗。其佛國土成就如是功德莊嚴。

Xá-lợi-Phất, ư nhữ ý vân hà? Bỉ Phật hà cố kỉnh hiệu A-di-Đà? Xá-lợi-Phất, bỉ Phật quang đãng minh vô lượng, chiếu thập phương quốc, vô sở chướng ngại, thị nắm hiệu vi A-di-Đà. Hựu Xá-lợi-Phất, bỉ Phật thọ mạng, cập kỳ nhơn dân, vô lượng, vô bờ a-tăng-kỳ kiếp, cầm danh A-di-Đà. Xá-lợi-Phất, A-Di-Đà Phật thành Phật dĩ lai, ư kim thập kiếp.

舍利弗。於汝意云何。彼佛何故號阿彌陀。舍利弗。彼佛光明無量。照十方國無所障礙。是故號為阿彌陀。又舍利弗。彼佛壽命。及其人民無量無邊阿僧祇劫。故名阿彌陀。舍利弗。阿彌陀佛成佛已來於今十劫。

Hựu Xá-lợi-Phất, bỉ Phật hữu vô lượng vô hạn Thanh-văn đệ-tử, giai A-la-hán, phi thị toán số, chi sở năng tri, chư Bồ-tát chúng, diệc phục như thị. Xá-lợi-Phất, bỉ Phật quốc độ, thành tựu như thị công-đức trang-nghiêm.

又舍利弗。彼佛有無量無邊聲聞弟子。皆阿羅漢。非是算數之所能知。諸諸菩薩亦復如是。舍利弗。彼佛國土成就如是功德莊嚴

Hựu Xá-lợi-Phất, Cực-lạc quốc-độ, chúng-sinh sinh giả, giai thị A-bệ-bạt-trí, kỳ trung đa hữu nhất sinh bổ xứ. Kỳ số thậm đa, phi thị toán số, sở năng tri chi, đản khả dĩ vô lượng vô bờ a-tăng-kỳ thuyết.

又舍利弗。極樂國土眾生生者皆是阿鞞跋致。其中多有一生補處。其數甚多。非是算數所能知之。但可以無量無邊阿僧祇劫說。

Xá-lợi-Phất, bọn chúng sinh văn giả, ưng đương phân phát nguyện, nguyện sinh bỉ quốc. Sở dĩ giả hà? Đắc dữ như thị chư thượng thiện nhơn, câu hội nhứt xứ

舍利弗。眾生聞者。應當發願願生彼國。所以者何。得與如是諸上善人俱會一處。

Xá-lợi-Phất, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhơn duyên đắc sinh bỉ quốc.

舍利弗。不可以少善根福德因緣得生彼國。

Xá-lợi-Phất, nhược hữu thiện phái nam tử, thiện chị em nhơn, văn thuyết A-Di-Đà Phật, chấp trì danh hiệu, nhược tốt nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn, kỳ nhơn lâm mạng thông thường thời, A-Di-Đà Phật dữ chư Thánh-chúng, bây giờ kỳ tiền. Thị nhơn bình thường thời, trung khu bất điên đảo, tức đắc vãng sinh A-Di-Đà Phật Cực-lạc quốc độ.

舍利弗。若有善男子善女人。聞說阿彌陀佛。執持名號。若一日。若二日。若三日。若四日。若五日。若六日。若七日。一心不亂。其人臨命終時。阿彌陀佛與諸聖眾。現在其前。是人終時心不顛倒。即得往生阿彌陀佛極樂國土。

Xá-lợi-Phất, bửa kiến thị lợi, cố thuyết thử ngôn. Nhược hữu chúng sinh văn thị thuyết giả, ưng đương phân phát nguyện, sinh bỉ quốc độ.

舍利弗。我見是利故說此言。若有眾生聞是說者。應當發願生彼國土

Xá-lợi-Phất, như bửa kim giả, tán thán A-Di-Đà Phật, bất khả tư nghì công đức chi lợi.

舍利弗。如我今者讚歎阿彌陀佛不可思議功德之利。

Đông phương diệc hữu A-súc-bệ Phật, Tu-di-tướng Phật, Đại-tu-di Phật, Tu-di-quang Phật, Diệu-âm Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất trung tâm vui chơi quảng trường thiệt tướng, phát triển thành phú tam thiên đại thiên thế-giới, thuyết thành thiệt ngôn: nhữ đẳng chúng sinh đương tín thị “xưng tán bất khả tứ nghì công-đức, độc nhất thiết chư Phật, sở hộ niệm kinh”.

東方亦有阿閦鞞佛。須彌相佛。大須彌佛。須彌光佛。妙音佛。如是等恒河沙數諸佛。各於其國出廣長舌相。遍覆三千大千世界說誠實言。汝等眾生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

Xá-lợi-Phất, phái mạnh phương thế-giới hữu Nhật-nguyệt-đăng Phật, Danh-văn-quang Phật, Đại-diệm-kiên Phật, Tu-di-đăng Phật, Vô-lượng-tinh-tấn Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, đổi thay phú tam thiên đại thiên thế-giới, thuyết thành thiệt ngôn: nhữ đẳng bọn chúng sinh đương tín thị “xưng tán bất khả tư nghì công-đức, độc nhất vô nhị thiết chư Phật sở hộ niệm kinh”.

舍利弗。南方世界有日月燈佛。名聞光佛。大焰肩佛。須彌燈佛。無量精進佛。如是等恒河沙數諸佛。各於其國出廣長舌相。遍覆三千大千世界說誠實言。汝等眾生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

Xá-lợi-Phất, tây thiên thế-giới hữu Vô-lượng-thọ Phật, Vô-lượng-tướng Phật, Vô-lượng-tràng Phật, Đại-quang Phật, Đại-minh Phật, Bảo-tướng phật, Tịnh-quang Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, những ư kỳ quốc, xuất trung tâm vui chơi quảng trường thiệt tướng, biến hóa phú tam thiên đại thiên thế-giới, thuyết thành thiệt ngôn: nhữ đẳng bọn chúng sinh đương tín thị “xưng tán bất khả bốn nghì công-đức tuyệt nhất thiết chư Phật, sở hộ niệm kinh”.

舍利弗。西方世界有無量壽佛。無量相佛。無量幢佛。大光佛。大明佛。寶相佛。淨光佛。如是等恒河沙數諸佛。各於其國出廣長舌相。遍覆三千大千世界說誠實言。汝等眾生。當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

Xá-lợi-Phất, Bắc phương thế giới hữu Diệm-kiên Phật, Tối-thắng-âm Phật, Nan-trở Phật, Nhựt-sinh Phật, Võng-minh Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, những ư kỳ-quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến đổi phú tam thiên đại thiên thế-giới, thuyết thành thiệt ngôn: nhữ đẳng chúng sinh đương tín thị “xưng tán bất khả tứ nghì công-đức, duy nhất thiết chư Phật, sở hộ niệm kinh”.

舍利弗。北方世界有焰肩佛。最勝音佛。難沮佛。日生佛。網明佛。如是等恒河沙數諸佛。各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言。汝等眾生。當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

Xá-lợi-Phất, Hạ phương thế-giới, hữu Sư-tử Phật, Danh-văn Phật, Danh-quang Phật, Đạt-ma Phật, Pháp-tràng Phật, Trì-pháp Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng biến hóa phú tam thiên đại thiên thế-giới, thuyết thành thiệt ngôn: nhữ đẳng bọn chúng sinh đương tín thị “xưng tán bất khả tứ nghì công-đức, tuyệt nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh”.

舍利弗。下方世界有師子佛。名聞佛。名光佛。達摩佛。法幢佛。持法佛。如是等恒河沙數諸佛。各於其國出廣長舌相。遍覆三千大千世界說誠實言。汝等眾生。當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

Xá-lợi-Phất, Thượng phương thế-giới hữu Phạm-âm Phật, Tú-vương Phật, Hương-thượng Phật, Hương-quang Phật, Đại-diệm-kiên Phật, Tạp-sắc Bảo-hoa Nghiêm-thân Phật, Ta-la Thọ-vương Phật, Bảo-hoa-đức Phật, Kiến-nhất-thiết-nghĩa Phật, Như-tu-di-sơn Phật, Như thị đẳng hằng-hà sa số chư Phật, những ư kỳ quốc, xuất trung tâm vui chơi quảng trường thiệt tướng, biến chuyển phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn: nhữ đẳng chúng sinh đương tín thị “xưng tán bất khả bốn nghì công-đức, độc nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh”.

舍利弗。上方世界有梵音佛。宿王佛。香上佛。香光佛。大焰肩佛。雜色寶華嚴身佛。娑羅樹王佛。寶華德佛。見一切義佛。如須彌山佛。如是等恒河沙數諸佛。各於其國。出廣長舌相。遍覆三千大千世界說誠實言。汝等眾生。當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

Xá-lợi-Phất, ư nhữ ý vân hà? hà cố danh vi “nhất thiết chư Phật, sở hộ niệm kinh?” Xá-lợi-Phất, nhược hữu thiện phái nam tử, thiện-nữ nhơn, văn thị kinh, lâu trì giả, cập văn chư Phật danh giả, thị chư thiện nam giới tử, thiện nàng nhơn giai vi độc nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm, giai đắc bất thối chuyển ư A-nậu đa-la Tam miệu Tam-Bồ-đề. Thị núm Xá-lợi-Phất, nhữ đẳng giai đương tín thọ té ngữ, cập chư Phật sở thuyết.

舍利弗。於汝意云何。何故名為一切諸佛所護念經。舍利弗。若有善男子善女人。聞是經受持者。及聞諸佛名者。是諸善男子善女人。皆為一切諸佛共所護念。皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。是故舍利弗。汝等皆當信受我語及諸佛所說

Xá-lợi-Phất, nhựơc hữu nhơn dĩ vạc nguyện, kim phân phát nguyện, đương phân phát nguyện, dục sinh A-Di-Đà Phật quốc giả, thị chư nhơn đẳng giai đắc bất thối đưa ư A-nậu đa-la Tam-miệu Tam Bồ-đề, ư bỉ quốc độ, nhược dĩ sinh, nhược kim sinh, nhược đương sinh. Thị thế Xá-lợi-Phất, chư thiện-nam-tử, thiện-nữ-nhơn, nhược hữu tín giả, ưng đương phát nguyện, sinh bỉ quốc độ.

舍利弗。若有人已發願。今發願。當發願。欲生阿彌陀佛國者。是諸人等。皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。於彼國土若已生。若今生。若當生。是故舍利弗。諸善男子善女人。若有信者。應當發願生彼國土

Xá-lợi-Phất, như ngã kim giả, xưng tán chư Phật, bất khả tứ nghì công đức; bỉ chư Phật đẳng diệc xưng tán bửa bất khả tứ nghì công đức, nhi tác thị ngôn: Thích-ca Mâu-ni Phật, năng vi thậm nan hy hữu bỏ ra sự: năng ư Ta-bà quốc-độ, ngũ trược ác thế: kiếp trược, loài kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mạng trược trung, đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam Bồ-đề, vị chư chúng sinh, thuyết thị độc nhất thiết thế-gian nan tín chi pháp.

舍利弗。如我今者稱讚諸佛不可思議功德。彼諸佛等。亦稱說我不可思議功德。而作是言。釋迦牟尼佛能為甚難希有之事。能於娑婆國土五濁惡世。劫濁。見濁。煩惱濁。眾生濁。命濁中。得阿耨多羅三藐三菩提。為諸眾生。說是一切世間難信之法。

Xá-lợi-Phất, đương tri té ư ngũ trược ác thế, hành test nan sự, đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam Bồ-đề, vị nhứt thiết cầm gian, thuyết thử nan tín chi pháp, thị vi thậm nan.

舍利弗當知。我於五濁惡世。行此難事。得阿耨多羅三藐三菩提。為一切世間。說此難信之法。是為甚難。

Phật thuyết thử tởm dĩ, Xá-lợi-Phất, cập chư Tỳ-kheo, độc nhất vô nhị thiết thế-gian, Thiên, Nhơn, A-tu-la đẳng, văn Phật sở thuyết, hoan hỷ tín thọ, tác lễ nhi khứ.

佛說此經已。舍利弗及諸比丘。一切世間天人阿修羅等。聞佛所說歡喜信受。作禮而去

7. 懺 悔 文 SÁM HỐI VĂN往 昔 所 造 諸 惡 業Vãng tích sở chế tạo chư ác nghiệp皆 由 無 始 貪 嗔 痴Giai bởi vô thủy tham sảnh si從 身 語 意 之 所 生Tùng thân ngử ý bỏ ra sở sanh一 切 我 今 皆 懺 悔Nhất thiết té kim giai sám hối

8. TAM TỰ QUY YTự quy y Phật. Đương nguyện bọn chúng sanh thể giải đại đạo, vạc vô thượng tâm. (1 lạy)Tự quy y Pháp. Đương nguyện bọn chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. (1 lạy)Tự quy y Tăng. Đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, nhứt thiết vô ngại. (1 lạy)

9. PHÁT NGUYỆN願 生 西 方 淨 土 中,Nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ trung,九 品 蓮 花 為 父 母。Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu,花 開 見 佛 悟 無 生,Hoa khai con kiến Phật ngộ vô sanh,不 退 菩 薩 為 伴 侶。Bất thối bồ tát vi các bạn lữ.

Xem thêm: Hài Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền Hay Nhất, Người Ngựa Ngựa Người 2

10. 回 向 HỒI HƯỚNG願 以 此 功 德。Nguyện dĩ test công đức,莊 嚴 佛 淨 土。Trang nghiêm Phật Tịnh Độ,上 報 四 重 恩。Thượng báo tứ trọng ân,下 濟 三 途 苦。Hạ tế tam đồ vật khổ,若 有 見 聞 者。Nhược hữu con kiến văn giả,悉 發 菩 提 心。Tức phát bồ đề tâm,盡 此 一 報 身。Tận thử độc nhất báo thân,同 生 極 樂 國。Đồng sanh cực Lạc Quốc.

南 無 阿 彌 陀 佛 Nam mô A Di Đà Phật

Nghi Thức Tụng kinh A Di Đà – Phiên bạn dạng Tiếng Viêt PDFPhật Thuyết A Di Đà tởm – Phim hoạt hình Phật Giáo 2014