Sở Công Thương Tỉnh Khánh Hòa

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 2766/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞCÔNG THƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Sở công thương tỉnh khánh hòa

Côngbố kèm theo ra quyết định này danh mục thủ tục hành thiết yếu thuộc thẩm quyền giảiquyết của Sở công thương tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyếtđịnh này còn có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày ký.

Điều 3.

Xem thêm: Trầm Hương Có Tác Dụng Gì - 5 Lợi Ích Của Trầm Hương Và 7 Lầm Tưởng

ChánhVăn chống Ủy ban quần chúng. # tỉnh, giám đốc Sở Công Thương; Thủ trưởng những sở,ban, ngành; UBND những huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấnvà các tổ chức, cá nhân có liên quan phụ trách thi hành Quyếtđịnh này./.

địa điểm nhận: - Như Điều 3 (VBĐT); - Cục điều hành và kiểm soát TTHC (VPCP); - chúng ta Pháp chế HĐND tỉnh; - Cổng TTĐT tỉnh, Cổng TT CCHC tỉnh; - Trung trọng tâm CNTT&DVHCCTT tỉnh; - Trung chổ chính giữa Công báo; - Lưu: VT, TN, ĐL.

CHỦ TỊCH Nguyễn Tấn Tuân

DANH MỤC

THỦTỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH KHÁNHHÒA(Ban hành kèm theo quyết định số: 2766/QĐ-UBNDngày 06 mon 10 năm2022 của chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh Khánh Hòa)

TT

Thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ giá tiền (nếu có)

Căn cứ pháp lý

I

Lĩnh vực giữ thông hàng hóa trong nước

01

Tiếp nhận, thanh tra rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết và xử lý của Sở Công Thương

Mã TTHC: 1.001005

04 ngày làm cho việc kể từ ngày thừa nhận đủ hồ nước sơ hòa hợp lệ

Khu liên cơ II, số 04, Phan Chu Trinh, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa

Không

02

Tiếp nhận, thanh tra rà soát Biểu mẫu kê khai giá bán thuộc thẩm quyền xử lý của Sở Công Thương

Mã TTHC: 2.000459

02 ngày làm cho việc kể từ ngày nhận đủ hồ nước sơ đúng theo lệ

Khu liên cơ II, số 04, Phan Chu Trinh, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa

Không

II

Lĩnh vực thương mại dịch vụ quốc tế

03

Chấm dứt buổi giao lưu của Văn phòng thay mặt đại diện của yêu mến nhân quốc tế tại việt nam thuộc thẩm quyền cung cấp của Sở Công Thương

Mã số: 2.000314

05 ngày làm việc tính từ lúc ngày thừa nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa

Không