Bài tập về phát âm có đáp án

Mời các bạn vào tham khảo và cài về với Bài tập trắc nghiệm về phong thái phát âm -ed và -s/es có đáp án bởi vì teenypizza.com sưu tầm cùng đăng cài đặt giúp các bạn luyện tập chuyên đề Ngữ pháp tiếng Anh về định hướng cách phát âm đuôi ed và đuôi s es hiệu quả.

Bạn đang xem: Bài tập về phát âm có đáp án

200 câu bài tập phạt âm Ed và S/ES bao gồm đáp án giúp các em học viên ôn tập ôn luyện kiến thức và kỹ năng tiếng Anh vẫn học về Quy tắc phạt âm đuôi ED cùng Quy tắc phân phát âm đuôi S/ES hiệu quả.


I. Bài tập phân phát âm ed gồm đáp án

Động từ có quy tắc thêm –ed được phát âm như sau:

1. /ɪd/ sau âm /t, d/

2. /t/ sau những phụ âm vô thanh (trừ âm /t/) : /p, k, f, ʃ, s, tʃ, θ/


3. /d/ sau những nguyên âm và phụ âm hữu thanh (trừ âm /d/) : / ð, b, v, z, ʒ, dʒ, g, m, n, ŋ, l/

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

1. A. ArrivedB. BelievedC. ReceivedD. Hoped
2. A. OpenedB. KnockedC. PlayedD. Occurred
3. A. RubbedB. TuggedC. StoppedD. Filled
4. A. DimmedB. TravelledC. PassedD. Stirred
5. A. TippedB. BeggedC. QuarrelledD. Carried
6. A. TriedB. ObeyedC. CleanedD. Asked
7. A. PackedB. AddedC. WorkedD. Pronounced
8. A. WatchedB. PhonedC. ReferredD. Followed
9. A. AgreedB. SucceededC. SmiledD. Loved
10. A. LaughedB. WashedC. HelpedD. Weighed
11. A. WalkedB. EndedC. StartedD. Wanted
12. A. KilledB. HurriedC. RegrettedD. Planned
13. A. VisitedB. ShowedC. WonderedD. Studied
14. A. SacrificedB. FinishedC. FixedD. Seized
15. A. NeededB. BookedC. StoppedD. Washed
16. A. LovedB. TeasedC. WashedD. Rained
17. A. PackedB. PunchedC. PleasedD. Pushed
18. A. FilledB. NakedC. SuitedD. Wicked
19. A. CausedB. IncreasedC. PractisedD. Promised
20. A. WashedB. PartedC. PassedD. Barked
21. A. KilledB. CuredC. CrashedD. Waived
22. A. ImaginedB. ReleasedC. RainedD. Followed
23. A. CalledB. PassedC. TalkedD. Washed
24. A. LandedB. NeededC. OpenedD. Wanted
25. A. CleanedB. AttendedC. VisitedD. Started
26. A. TalkedB. FishedC. ArrivedD. Stepped
27. A. WishedB. WrappedC. LaughedD. Turned
28. A. ConsideredB. RescuedC. PulledD. Roughed
29. A. ProducedB. ArrangedC. CheckedD. Fixed
30. A. CausedB. ExaminedC. OperatedD. Advised
31. A. DiscoveredB. DestroyedC. DevelopedD. Opened
32. A. RepairedB. InventedC. WoundedD. Succeeded
33. A. ImprovedB. ParkedC. BroadenedD. Encouraged
34. A. DeliveredB. OrganizedC. ReplacedD. Obeyed
35. A. PaintedB. ProvidedC. ProtectedD. Equipped
36. A. TestedB. MarkedC. PresentedD. Founded
37. A. UsedB. FinishedC. MarriedD. Rained
38. A. AllowedB. DressedC. FlashedD. Mixed
39. A. SwitchedB. StayedC. BelievedD. Cleared
40. A. RecommendedB. WaitedC. HandedD. Designed
41. A. AnnoyedB. PhonedC. WatchedD. Remembered
42. A. HurriedB. DecidedC. PlannedD. Wondered
43. A. PostedB. AddedC. ManagedD. Arrested
44. A. DreamedB. NeglectedC. DeniedD. Admired
45. A. AdmittedB. AdvancedC. AppointedD. Competed
46. A. AnnouncedB. ApologizedC. AnsweredD. Argued
47. A. ComplainedB. AppliedC. ComparedD. Polished
48. A. BookedB. WatchedC. JoggedD. Developed
49. A. ContributedB. JumpedC. IntroducedD. Vanished
50. A. WhisperedB. WanderedC. SympathizedD. Sentenced

51. A. WorkedB. WantedC. StoppedD. Asked
52. A. OpenedB. KnockedC. PlayedD. Occurred
53. A. TalkedB. WatchedC. LivedD. Stopped
54. A. CoveredB. InstalledC. DescribedD. Decorated
55. A. ClaimedB. WarnedC. OccurredD. Existed
56. A. CarriedB. LookedC. ManagedD. Opened
57. A. PleasedB. SmokedC. StoppedD. Missed
58. A. WaitedB. MendedC. ObjectedD. Faced
59. A. PleasedB. ErasedC. IncreasedD. Amused
60. A. ArrivedB. BelievedC. ReceivedD. Hoped

Exericise 2. Hãy chọn từ tất cả phần được gạch ốp dưới tất cả cách phát âm không giống với các từ còn lại:

1. A. Failed B. Reached C. Absorbed D. Solved

2. A. Invited B. Attended C. Celebrated D. Displayed

3. A. Removed B. Washed C. Hoped D. Missed

4. A. Looked B. Laughed C. Moved D. Stepped

5. A. Wanted B. Parked C. Stopped D. Watched

6. A. Laughed B. Passed C. Suggested D. Placed

7. A. Believed B. Prepared C. Involved D. Liked

8. A. Lifted B. Lasted C. Happened D. Decided

9. A. Collected B. Changed C. Formed D. Viewed

10. A. Walked B. Entertained C. Reached D. Looked

11. A. Watched B. Stopped C. Pushed D. Improved


12. A. Admired B. Looked C. Missed D. Hoped

13. A. Proved B. Changed C. Pointed D. Played

14. A. Helped B. Laughed C. Cooked D. Intended

15. A. Smoked B. Followed C. Titled D. Implied

16. A. Coughed B. Phoned C. Booked D. Stopped

17. A. Talked B. Looked C. Naked D. Worked

18. A. Developed B. Ignored C. Laughed D. Washed

19. A. Phoned B. Stated C. Mended D. Old-aged

20. A. Clapped B. Attracted C. Lifted D. Needed

21. A. Involved B. Believed C. Praised D. Locked

22. A. Remembered B. Cooked C. Closed D. CleaneD

23. A. Smiled B. Regarded C. Suggested D. Naked

24. A. Reversed B. Choked C. Played D. Sentenced

25. A. Minded B. Hated C. Exchanged D. Old-aged

26. A. Proved B. Looked C. Stopped D. Coughed

27. A. Dated B. Changed C. Struggled D. Agreed

28. A. Scaled B. Stared C. Phoned D. Hundred

29. A. Behaved B. Washed C. Clicked D. Approached

30. A. Worked B. Shopped C. Missed D. Displayed

31. A. Coughed B. Cooked C. Melted D. Mixed

32. A. Signed B. Profited C. Attracted D. Naked

33. A. Walked B. Hundred C. Fixed D. Coughed

34. A. Watched B. Practiced C. Introduced D. Cleaned

35. A. Passed B. Stretched C. Comprised D. Washed

36. A. Tested B. Clapped C. Planted D. Demanded

37. A. Intended B. Engaged C. Phoned D. Enabled

38. A. Married B. Sniffed C. Booked D. Coughed

39. A. Smiled B. Denied C. Divorced D. Agreed

40. A. Planned B. Developed C. Valued D. Recognized

41. A. Approved B. Answered C. Passed D. Uttered

42. A. Doubted B. Wedded C. Connected D. Passed

43. A. Managed B. Laughed C. Captured D. Signed

44. A. Washed B. Exchanged C. Experienced D. Mixed


45. A. Filled B. Added C. Started D. Intended

46. A. Wanted B. Booked C. Stopped D. Laughed

47. A. Booked B. Watched C. Jogged D. Developed

48. A. Kneeled B. Bowed C. Implied D. Compressed

49. A. Bottled B. Explained C. Trapped D. Betrayed

50. A. Laughed B. Stamped C. Booked D. Contented

Exercise 3. Choose the word which has underlined part is pronounced differently from the others. 

1. A. Played B. Watched C. Helped D. Pushed

2. A. Devoted B. Divided C. Suggested D. Learned

3. A. Finished B. Missed C. Lived D. Hoped

4. A. Tried B. Opened C. Added D. Lived

5. A. Breathed B. Seated C. Heated D. Wanted

6. A. Guided B. Managed C. Started D. Chatted

7. A. Threatened B. Answered C. Promised D. Traveled

8. A. Invented B. Completed C. Surrounded D. Risked

9. A. Liked B. Involved C. Believed D. Happened

10. A. Collected B. Moved C. Lasted D. Shouted

11. A. Wanted B. Disappointed C. Looked D. Needed

12. A. Helped B. Played C. Passed D. Hoped

13. A. Worked B. Stayed C. Installed D. Improved

14. A. Intended B. Decided C. Delicated D. Dangered

15. A. Cleaned B. Educated C. Referred D. Delayed

16. A. Looked B. Laughed C. Solved D. Finished

17. A. Raided B. Admired C. Afforded D. Collected

18. A. Supposed B. Closed C. Delayed D. Visited

19. A. Married B. Enjoyed C. Finished D. Explored

20. A. Selected B. Failed C. Deleted D. Faded

Đáp án

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

1 – D, 2 – B, 3 – C, 4 – C, 5 – A, 6 – D, 7 – B, 8 – A, 9 – B, 10 – D,

11 – A, 12 – C, 13 – A, 14 – D, 15 – A, 16 – C, 17 – C, 18 – A, 19 – A, trăng tròn – B,

21 – C, 22 – B, 23 – A, 24 – C, 25 – A, 26 – C, 27 – D, 28 – D, 29 – B, 30 – C,

31 – C, 32 – A, 33 – B, 34 – C, 35 – D, 36 – B, 37 – B, 38 – A, 39 – A, 40 – D,

41 – C, 42 – B, 43 – C, 44 – B, 45 – B, 46 – A, 47 – D, 48 – C, 49 – A, 50 – D.

51 – B, 52 – B, 53 – C, 54 – D, 55 – D, 56 – B, 57 – A, 58 – D, 59 – A,60 – D

Exercise 2. Hãy chọn từ bao gồm phần được gạch ốp dưới bao gồm cách phạt âm không giống với những từ còn lại:


1 - B, 2- D, 3 -A, 4- C, 5- B,

6 - C, 7 - D, 8- C, 9 -A, 10 - B,

11 - D, 12 - A, 13 - B, 14 - D, 15 - A,

16 - B, 17 - C, 18 - B, 19 - A, 20 -A,

21 - D, 22 - B, 23 - A, 24 - C, 25 - C.

26 - A, 27 - A, 28 - D, 29 - A, 30 - D,

31- C, 32- A, 33- B, 34 - D, 35- C,

36- B, 37- A, 38 - A, 39- C, 40 - B,

41- C, 42 - D, 43 - B, 44- B, 45- A,

46 - A, 47- C, 48 - D, 49 - C, 50 - D.

Exercise 3. Choose the word which has underlined part is pronounced differently from the others.

1 - A; 2 - D; 3 - C; 4 - C; 5 - D;

6 - B; 7 - C; 8 - D; 9 - A; 10 - B;

11 - C; 12 - B; 13 - A; 14 - D; 15 - B;

16 - C; 17 - B; 18 - C; 19 - A; đôi mươi - B;

II. Bài bác tập vạc âm đuôi s es tất cả đáp án

Cách phát âm –s hoặc –es sau động từ hoặc danh từ phụ thuộc vào âm đứng phía trước nó. Động từ hoặc danh từ lúc thêm –s hoặc –es được phát âm như sau:

- /ɪz/ sau động từ hoặc danh từ tận cùng bằng những âm /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/

- /s/ sau động từ hoặc danh từ tận cùng bằng những âm vô thanh /p/, /k/, /f/, /θ/, /t/

- /z/ sau động từ hoặc danh từ tận cùng bằng âm còn lại.

EXERCISE 2: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

1. A. ProofsB. BooksC. PointsD. Days
2. A. HelpsB. LaughsC. CooksD. Finds
3. A. NeighborsB. FriendsC. RelativesD. Photographs
4. A. SnacksB. FollowsC. TitlesD. Writers
5. A. StreetsB. PhonesC. BooksD. Makes
6. A. CitiesB. SatellitesC. SeriesD. Workers
7. A. DevelopsB. TakesC. LaughsD. Volumes
8. A. PhonesB. StreetsC. BooksD. Makes
9. A. ProofsB. RegionsC. LiftsD. Rocks
10. A. InvolvesB. BelievesC. SuggestsD. Steals
11. A. RemembersB. CooksC. WallsD. Pyramids
12. A. MilesB. WordsC. AccidentsD. Names
13. A. SportsB. PlaysC. ChoresD. Minds
14. A. NationsB. SpeakersC. LanguagesD. Minds
15. A. ProofsB. LooksC. LendsD. Stops
16. A. DatesB. BagsC. PhotographsD. Speaks
17. A. ParentsB. BrothersC. WeekendsD. Feelings
18. A. ChoresB. DishesC. HousesD. Coaches
19. A. WorksB. ShopsC. ShiftsD. Plays
20. A. CoughsB. SingsC. StopsD. Sleeps
21. A. SignsB. ProfitsC. BecomesD. Survives
22. A. WalksB. StepsC. ShutsD. Plays
23. A. WishesB. PracticesC. IntroducesD. Leaves
24. A. GrassesB. StretchesC. ComprisesD. Potatoes
25. A. DesksB. MapsC. PlantsD. Chairs
26. A. PensB. BooksC. PhonesD. Tables
27. A. DipsB. DesertsC. BooksD. Camels
28. A. MilesB. AttendsC. DriftsD. Glows
29. A. MendsB. DevelopsC. ValuesD. Equals
30. A. RepeatsB. ClassmatesC. AmusesD. Attacks

31. A. HumansB. DreamsC. ConcertsD. Songs
32. A. ManagesB. LaughsC. PhotographsD. Makes
33. A. DishesB. OrangesC. ExperiencesD. Chores
34. A. FillsB. AddsC. StirsD. Lets
35. A. WantsB. BooksC. StopsD. Sends
36. A. BooksB. DogsC. CatsD. Maps
37. A. BiscuitsB. MagazinesC. NewspapersD. Vegetables
38. A. KneesB. PeasC. TreesD. Niece
39. A. CupsB. StampsC. BooksD. Pens
40. A. HousesB. FacesC. HatesD. Places
41. A. SchoolsB. YardsC. LabsD. Seats
42. A. NamesB. LivesC. DancesD. Tables
43. A. NightsB. DaysC. YearsD. Weekends
44. A. PensB. MarkersC. BooksD. Rulers
45. A. ShakesB. NodsC. WavesD. Bends
46. A. HorseB. ToolsC. HouseD. Chairs
47. A. FacesB. HousesC. HorsesD. Passes
48. A. PresidentB. BusyC. HandsomeD. Desire
49. A. SweetsB. WatchesC. DishesD. Boxes
50. A. DollsB. CarsC. VansD. Trucks
51. A. MissesB. StopsC. TeachesD. Rises
52. A. PlaysB. SmellsC. CooksD. Boils
53. A. WatchesB. HitsC. SnacksD. Prevents
54. A. ComesB. AppearsC. BoilsD. Washes
55. A. CommandsB. TurnsC. CutsD. Schools
56. A. TrainsB. StampsC. MansD. Closes
57. A. BusesB. BoxesC. EatsD. Watches
58. A. CapsB. BagsC. StopsD. Wants
59. A. ExistsB. ClaimsC. WarnsD. Lives
60. A. HopesB. LooksC. CutsD. Stays
61. A. MeetsB. ShopsC. TrucksD. Goods
62. A. InventionsB. LivesC. KicksD. Knows
63. A. CoughsB. FiguresC. BossesD. Wishes
64. A. FindsB. MouthsC. MopesD. Chips
65. A. SingsB. SpeaksC. GainsD. Opens
66. A. SoupsB. CutsC. BoysD. Wreaths
67. A. LaughsB. MissesC. PloughsD. Signs
68. A. EngagesB. StrikesC. PathsD. Mopes
69. A.reachesB. WatchesC. GirlsD .teaches
70. A. WorksB. BeginsC. DevelopsD. Shops

Đáp án

1 – D, 2- D, 3 – D , 4- A, 5- B, 6 – B, 7 – D, 8 – A, 9 – B, 10 – C,

11 – B, 12 – C, 13 – A, 14 – C, 15 – C, 16 – B, 17 – A, 18 – A, 19 – D, trăng tròn -B,

21 – B, 22 – D, 23 – D, 24 – D, 25 – A. 26 – B, 27 – D, 28 – C, 29 – B, 30 – C;

31- C, 32- A, 33- D, 34 – D, 35 – D, 36 – B, 37 – A, 38 – D, 39 – D, 40 – C,

41- D, 42 – C, 43 – A, 44- C, 45 – A, 46 – A, 47 – B, 48 – C, 49 – A, 50 – D.

Xem thêm: Cách Đặt Thẻ Trên Tiếnganh123, Khóa Học Tiếng Anh Phổ Thông Lớp 9

51 - B; 52 - C; 53 - A; 54 - D; 55 - C; 56 - B; 57 - C; 58 - B; 59 - A; 60 - D;

61 - D; 62 - C; 63 - C; 64 - A; 65 - B; 66 - C; 67 - D; 68 - A; 69 - C; 70 - B;

Trên đó là Bài tập trắc nghiệm về phong thái phát âm ed cùng s/es gồm đáp án. Mời chúng ta đọc bài viết liên quan nhiều tư liệu ôn tập tiếng Anh cơ bản như: tư liệu luyện khả năng Tiếng Anh cơ bản, Ôn tập Ngữ pháp tiếng Anh, Luyện thi tiếng Anh trực tuyến,... được update liên tục bên trên teenypizza.com.