Thông Tư 39 Năm 2014

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 39/2014/TT-BTC

Hà Nội, ngày 31 mon 3 năm 2014

THÔNG TƯ

HƯỚNGDẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 VÀ NGHỊ ĐỊNHSỐ 04/2014/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM năm trước CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠNBÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ

Căn cứ Luật cai quản thuế số 78/2006/QH11ngày 29 tháng 11 năm 2006 và pháp luật sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của lao lý Quản lýthuế số 21/2012/QH13 ngày trăng tròn tháng 11 năm 2012;

Căn cứ chính sách Kế toán số 03/2003/QH11ngày 17 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ chính sách Thuế giá chỉ trị gia tăng số13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 và quy định sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của LuậtThuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 ngày 19 mon 6 năm 2013;

Căn cứ Luật thanh toán giao dịch điện tử số 51/2005/QH11ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 mon 5 năm 2010 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cungứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm năm trước sửa đổi, bổsung một vài điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 mon 5 năm 2010 củaChính phủ;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 mon 12 năm trước đó của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà tổ chức cơ cấu tổ chức của cục Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng viên trưởngTổng cục Thuế,

Bộ trưởng bộ Tài thiết yếu hướng dẫn thihành về hóa đơn bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

Chương I

HƯỚNG DẪN CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này trả lời về vấn đề in, thi công và sửdụng hóa đơn bán sản phẩm hóa, đáp ứng dịch vụ (sau đây gọi thông thường là hóa đơn);nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của cơ quan làm chủ thuế những cấp và những cơ quan, tổ chức triển khai cóliên quan tới việc in, phạt hành, thống trị và sử dụng hóa đơn; quyền, nghĩa vụvà trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá thể trong việc in, tạo và sửdụng hóa đơn; kiểm tra, điều tra về hóa đơn.

Bạn đang xem: Thông tư 39 năm 2014

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người bán sản phẩm hóa, đáp ứng dịch vụ, gồm:

a) Tổ chức, hộ, cá thể Việt Nam marketing bán hànghóa, đáp ứng dịch vụ tại vn hoặc bán ra nước ngoài;

b) Tổ chức, cá thể nước ngoài kinh doanh bán hànghóa, đáp ứng dịch vụ tại việt nam hoặc sản xuất sale ở việt nam bán hàngra nước ngoài;

c) Tổ chức, hộ, cá thể Việt phái mạnh hoặc tổ chức, cánhân nước ngoài không kinh doanh nhưng có bán sản phẩm hóa, đáp ứng dịch vụ tạiViệt Nam.

2. Tổ chức triển khai nhận in hóa đơn, tổ chức đáp ứng phần mềmtự in hóa đơn, tổ chức trung gian cung ứng chiến thuật hóa đối chọi điện tử.

3. Tổ chức, cá thể mua hàng hóa, dịch vụ.

4. Cơ quan quản lý thuế những cấp và các tổ chức, cánhân có tương quan đến bài toán in, kiến thiết và sử dụng hóa đơn.

Điều 3. Nhiều loại và hình thứchóa đơn

1. Hóa đối chọi là bệnh từ vị người cung cấp lập, ghi nhậnthông tin bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ theo cách thức của pháp luật.

2. Những loại hóa đơn:

a) Hóa đối kháng giá trị ngày càng tăng (mẫu số 3.1 Phụ lục 3 vàmẫu số 5.1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này) là loại hóa đơn dành chocác tổ chức khai, tính thuế giá bán trị ngày càng tăng theo phương pháp khấu trừ trongcác vận động sau:

- bán hàng hóa, đáp ứng dịch vụ trong nội địa;

- vận động vận cài đặt quốc tế;

- Xuất vào khu vực phi thuế quan và các trường phù hợp đượccoi như xuất khẩu;

- Xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịchvụ ra nước ngoài.

b) Hóa đơn bán hàng dùng đến các đối tượng người tiêu dùng sau đây:

- Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăngtheo cách thức trực tiếp khi bán sản phẩm hóa, dịch vụ thương mại trong nội địa, xuất vàokhu phi thuế quan lại và những trường hợp được đánh giá như xuất khẩu, xuất khẩu hàng hóa,cung ứng thương mại dịch vụ ra nước ngoài (mẫu số 3.2 Phụ lục 3 và mẫu số 5.2 Phụ lục 5ban hành cố nhiên Thông tứ này).

- Tổ chức, cá nhân trong khu vực phi thuế quan khi bánhàng hóa, đáp ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán sản phẩm hóa, đáp ứng dịch vụgiữa các tổ chức, cá thể trong khu vực phi thuế quan với nhau, xuất khẩu mặt hàng hóa,cung ứng thương mại dịch vụ ra nước ngoài, bên trên hóa đơn ghi rõ “Dành mang đến tổ chức, cá nhântrong khu vực phi thuế quan” (mẫu số 5.3 Phụ lục 5 phát hành kèm theo Thông tư này).

Ví dụ:

- công ty A là công ty khai thuế giá bán trịgia tăng theo phương thức khấu trừ vừa tất cả hoạt động bán sản phẩm trong nước vừa cóhoạt động xuất khẩu ra nước ngoài. Doanh nghiệp lớn A sử dụng hóa 1-1 giá trị giatăng đến hoạt động bán hàng trong nước và hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài.

- doanh nghiệp lớn B là doanh nghiệp lớn khai thuế giá bán trịgia tăng theo phương pháp khấu trừ vừa gồm hoạt động bán hàng trong nước vừa cóhoạt động bán hàng cho tổ chức, cá thể trong quần thể phi thuế quan. Công ty Bsử dụng hóa đối kháng GTGT đến hoạt động bán sản phẩm trong nước cùng cho chuyển động bánhàng vào khu phi thuế quan.

- công ty lớn C là doanh nghiệp chế xuất chào bán hàngvào nội địa và bán sản phẩm hóa ra quốc tế (ngoài khu vực Việt Nam) thì sử dụnghóa solo bán hàng, trên hóa solo ghi rõ “Dành mang đến tổ chức, cá thể trong khu phithuế quan”.

- công ty lớn D là công ty lớn khai thuế giá bán trịgia tăng theo phương pháp trực tiếp, khi bán hàng hóa, thương mại & dịch vụ trong nước, chokhu phi thuế quan, khi xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài, công ty D sử dụnghóa đơn bán hàng.

c) Hóa đơn khác gồm: tem; vé; thẻ; phiếu thu tiền bảohiểm…

d) Phiếu thu chi phí cước di chuyển hàng không; chứngtừ thu cước phí vận tải quốc tế; chứng từ thu phí thương mại & dịch vụ ngân hàng…, hình thứcvà câu chữ được lập theo thông lệ quốc tế và những quy định của pháp luật cóliên quan.

3. Vẻ ngoài hóa đơn.

Hóa đối kháng được thể hiện bằng các hiệ tượng sau:

a) Hóa solo tự in là hóa đơn do những tổ chức tởm doanhtự in ra trên những thiết bị tin học, máy vi tính tiền hoặc những loại sản phẩm khác khibán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ;

b) Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệuđiện tử về bán sản phẩm hóa, đáp ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưutrữ và thống trị theo quy định tại Luật thanh toán giao dịch điện tử và các văn bản hướngdẫn thi hành;

c) Hóa đối kháng đặt in là hóa 1-1 do các tổ chức đặt intheo chủng loại để thực hiện cho hoạt động bán sản phẩm hóa, đáp ứng dịch vụ, hoặc do cơquan thuế để in theo mẫu mã để cấp, bán ra cho các tổ chức, hộ, cá nhân.

4. Những chứng trường đoản cú được in, phạt hành, áp dụng và quảnlý như hóa đối kháng gồm phiếu xuất kho kiêm chuyên chở nội bộ, phiếu xuất kho hànggửi bán đại lý (mẫu số 5.4 và 5.5 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông bốn này).

Điều 4. Câu chữ trên hóađơn đang lập

1. Nội dung buộc phải trên hóa đối kháng đã lập bắt buộc đượcthể hiện tại trên và một mặt giấy.

a) Tên loại hóa đơn.

Tên một số loại hóa đơn thể hiện tại trên từng tờ hóa đơn. Ví dụ:HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG, HÓA ĐƠN BÁN HÀNG…

Trường hòa hợp hóa đối kháng còn cần sử dụng như một hội chứng từ ráng thểcho công tác làm việc hạch toán kế toán tài chính hoặc bán sản phẩm thì hoàn toàn có thể đặt thêm tên khác kèmtheo, nhưng phải ghi sau tên nhiều loại hóa đối chọi với cỡ chữ bé dại hơn hoặc ghi trongngoặc đơn. Ví dụ: HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG - PHIẾU BẢO HÀNH, HÓA ĐƠN GIÁ TRỊGIA TĂNG (PHIẾU BẢO HÀNH), HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG - PHIẾU THU TIỀN, HÓA ĐƠNGIÁ TRỊ GIA TĂNG (PHIẾU THU TIỀN) …

b) ký kết hiệu chủng loại số hóa đối kháng và ký kết hiệu hóa đơn.

Ký hiệu mẫu số hóa 1-1 là thông tin thể hiện cam kết hiệutên một số loại hóa đơn, số liên, số đồ vật tự mẫu trong một nhiều loại hóa đối kháng (một các loại hóađơn tất cả thể có rất nhiều mẫu).

Ký hiệu hóa đối chọi là dấu hiệu phân biệt hóa đối kháng bằng hệthống chữ cái tiếng Việt và 02 chữ số cuối của năm.

Đối với hóa đối chọi đặt in, 02 chữ số cuối của năm là nămin hóa đối kháng đặt in. Đối cùng với hóa đơn tự in, 02 chữ số cuối là năm bắt đầu sử dụnghóa đơn ghi trên thông báo phát hành hoặc năm hóa solo được in ra.

Trường hợp công ty X ko muốn thường xuyên sử dụngsố hóa solo đã kiến tạo nhưng chưa sử dụng thì tiến hành hủy các số hóa đơnchưa thực hiện và thực hiện thông báo phát hành hóa 1-1 mới theo quy định.

c) thương hiệu liên hóa đơn.

Liên hóa đối kháng là những tờ trong cùng một số hóa đơn. Mỗisố hóa đơn phải tất cả từ 2 liên trở lên và về tối đa không quá 9 liên, trong đó:

+ Liên 1: Lưu.

+ Liên 2: Giao cho những người mua.

Các liên từ bỏ liên thiết bị 3 trở đi được lấy tên theo côngdụng rõ ràng mà fan tạo hóa đơn quy định. Riêng biệt hóa 1-1 do cơ quan thuế cấp lẻphải tất cả 3 liên, trong các số ấy liên 3 là liên lưu lại tại phòng ban thuế.

Đối với các loại gia sản phải đăng ký quyền sở hữu,quyền sử dụng với cơ quan gồm thẩm quyền thì tổ chức, cá nhân kinh doanh cácloại tài sản phải đk quyền sở hữu, quyền áp dụng với cơ quan tất cả thẩm quyềntạo, xây dựng hóa solo có từ bỏ 3 liên trở lên, vào đó, giao cho người mua 2liên: liên 2 “giao cho những người mua” cùng một liên dùng làm đăng ký quyền sở hữu,quyền sử dụng theo luật của pháp luật.

Trường vừa lòng tổ chức, cá nhân kinh doanh những loại tàisản phải đk quyền sở hữu, quyền sử dụng chỉ sản xuất hóa solo 2 liên thì tổchức, cá thể mua tài sản thuộc một số loại phải đk quyền sở hữu, quyền sử dụng(ô tô, xe cộ máy…) với cơ quan tất cả thẩm quyền nhưng mà liên 2 của hóa 1-1 phải giữ tại cơquan cai quản đăng ký gia sản (ví dụ: cơ quan công an…) được sử dụng các chứngtừ sau để hạch toán kế toán, kê khai, khấu trừ thuế, quyết toán vốn ngân sáchnhà nước theo quy định: Liên 2 hóa đối chọi (bản chụp có chứng thực của tín đồ bán),chứng từ thanh toán giao dịch theo quy định, biên lai trước bạ (liên 2, bản chụp) liên quanđến tài sản phải đăng ký.

d) Số trang bị tự hóa đơn.

Số thiết bị tự của hóa đơn là số máy tự theo hàng số tựnhiên trong ký hiệu hóa đơn, có 7 chữ số vào một cam kết hiệu hóa đơn.

đ) Tên, địa chỉ, mã số thuế của fan bán;

e) Tên, địa chỉ, mã số thuế của tín đồ mua;

g) Tên sản phẩm hóa, dịch vụ; đối chọi vịtính, số lượng, đơn giá mặt hàng hóa, dịch vụ; thành tiền ghi ngay số và bởi chữ.

Đối cùng với hóa đối chọi giá trị gia tăng, bên cạnh dòng đối kháng giálà giá chưa tồn tại thuế giá trị gia tăng, phải gồm dòng thuế suất thuế cực hiếm giatăng, tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền phải giao dịch thanh toán ghi ngay số vàbằng chữ.

h) fan mua, người chào bán ký cùng ghi rõ họ tên, dấungười phân phối (nếu có) với ngày, tháng, năm lập hóa đơn.

i) Tên tổ chức nhận in hóa đơn.

Trên hóa đối chọi đặt in, đề xuất thể hiệntên, mã số thuế của tổ chức nhận in hóa đơn, bao hàm cả trường hợp tổ chức triển khai nhậnin tự in hóa đối chọi đặt in.

k) Hóa đối chọi được thể hiện bằng tiếngViệt. Ngôi trường hợp bắt buộc ghi thêm chữ quốc tế thì chữ quốc tế được để bênphải vào ngoặc 1-1 ( ) hoặc để ngay dưới loại tiếng Việt và bao gồm cỡ nhỏ hơnchữ giờ Việt. Chữ số ghi trên hóa đối chọi là các chữ số tự nhiên: 0, 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9; sau chữ số mặt hàng nghìn, triệu, tỷ, ngàn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phảiđặt lốt chấm (.); nếu gồm ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị chức năng phải để dấu phẩy(,) sau chữ số hàng solo vị. Trường hợp công ty sử dụng ứng dụng kế toán cósử dụng dấu ngăn cách số thoải mái và tự nhiên là vết phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu,tỷ, ngàn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng solo vịtrên triệu chứng từ kế toán; chữ viết trên hóa solo là chữ tiếng Việt không dấu thìcác công ty lớn được lựa chọn sử dụng chữ viết là chữ giờ đồng hồ Việt không dấu vàdấu phẩy (,), vết chấm (.) để phân làn chữ số ghi trên hóa đối chọi như trên. Dòngtổng tiền thanh toán trên hóa đối chọi phải được ghi bởi chữ. Những chữ viết khôngdấu trên hóa 1-1 phải bảo đảm không dẫn tới cách hiểu sai lệch nội dung của hóađơn. Trước khi sử dụng chữ viết bên trên hóa solo là chữ giờ Việt ko dấu với chữsố sử dụng dấu phân cách số thoải mái và tự nhiên là vệt phẩy (,) sau chữ số mặt hàng nghìn,triệu, tỷ, ngàn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và áp dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàngđơn vị trên hóa đơn, các doanh nghiệp phải có văn phiên bản đăng ký kết với ban ngành thuếvà tự chịu trách nhiệm về tính đúng chuẩn của nội dung hóa solo lập theo cách ghichữ viết, chữ số sẽ đăng ký.

Mỗi mẫu mã hóa solo sử dụng của một đội chức, cá thể phảicó cùng form size (trừ trường phù hợp hóa đơn tự in trên máy vi tính tiền được in từgiấy cuộn không tuyệt nhất thiết cố định và thắt chặt độ dài, độ dài của hóa đơn phụ thuộc vào vào độdài của hạng mục hàng hóa buôn bán ra).

2. Văn bản không phải trên hóa đơn đã lập.

a) bên cạnh nội dung bắt buộc theo phía dẫn trên khoản 1Điều này, tổ chức triển khai kinh doanh có thể tạo thêm những thông tin khác ship hàng chohoạt đụng kinh doanh, tất cả tạo lô-gô, hình hình ảnh trang trí hoặc quảng cáo.

b) các thông tin sinh sản thêm phải bảo đảm an toàn phù hợp với phápluật hiện tại hành, không che khuất, làm mờ những nội dung cần phải có trên hóađơn.

3. Một số trong những trường phù hợp hóa đơn không độc nhất vô nhị thiết có đầyđủ các nội dung bắt buộc:

a) tổ chức triển khai kinh doanh bán hàng hóa,dịch vụ hoàn toàn có thể tạo, thiết kế và sử dụng hóa đơn không độc nhất vô nhị thiết phải gồm chữký fan mua, vết của người cung cấp trong trường đúng theo sau: hóa đối chọi điện; hóa đơnnước; hóa đơn thương mại & dịch vụ viễn thông; hóa đơn dịch vụ ngân hàng đáp ứng đủ điềukiện từ bỏ in theo phía dẫn trên Thông tứ này.

b) những trường hợp sau không tốt nhất thiết phải tất cả đầy đủcác câu chữ bắt buộc, trừ trường vừa lòng nếu người tiêu dùng là đơn vị kế toán yêu thương cầungười bán phải lập hóa solo có khá đầy đủ các ngôn từ hướng dẫn trên khoản 1 Điềunày:

- Hóa đơn tự in của tổ chức marketing siêu thị,trung tâm thương mại được ra đời theo điều khoản của luật pháp không nhấtthiết phải bao gồm tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký của fan mua, lốt của ngườibán.

- Đối cùng với tem, vé: bên trên tem, vé bao gồm mệnh giá in sẵnkhông duy nhất thiết phải có chữ ký tín đồ bán, dấu của fan bán; tên, địa chỉ, mãsố thuế, chữ ký người mua.

- Đối cùng với doanh nghiệp áp dụng hóa đối kháng với số lượnglớn, chấp hành tốt luật pháp thuế, địa thế căn cứ đặc điểm chuyển động kinh doanh, phươngthức tổ chức triển khai bán hàng, phương pháp lập hóa đơn của công ty và trên cửa hàng đềnghị của doanh nghiệp, cục thuế chú ý và gồm văn bạn dạng hướng dẫn hóa đối chọi khôngnhất thiết phải gồm tiêu thức “dấu của bạn bán”.

- những trường đúng theo khác theo hướng dẫn của bộ Tàichính.

Chương II

TẠO VÀ PHÁTHÀNH HÓA ĐƠN

Điều 5. Cách thức tạo hóađơn

1. Chế tạo ra hóa đơn là vận động làm ra chủng loại hóa đối kháng để sửdụng cho mục đích bán sản phẩm hóa, đáp ứng dịch vụ của tổ chức kinh doanh thểhiện bởi các bề ngoài hóa đối kháng hướng dẫn tại khoản 3 Điều 3 Thông bốn này.

2. Tổ chức hoàn toàn có thể đồng thời chế tác nhiều vẻ ngoài hóađơn khác biệt (hóa đơn tự in, hóa đối kháng đặt in, hóa đơn điện tử) theo quy địnhtại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP , Nghị định số 04/2014/NĐ-CP với Thông tứ này.

a) Tổ chức, công ty lớn mới thành lập hoặc sẽ hoạtđộng được tạo hóa đối kháng tự in giả dụ thuộc những trường hợp trả lời tại điểm a khoản1 Điều 6 Thông bốn này.

b) Tổ chức sale được chế tạo ra hóa 1-1 tự in nếu như đápứng điều kiện hướng dẫn tại điểm b khoản 1 Điều 6 Thông bốn này.

c) Tổ chức sale thuộc đối tượng người tiêu dùng nêu tại điểm a,điểm b khoản này tuy vậy không từ in hóa đối chọi thì được sản xuất hóa solo đặt in theohướng dẫn tại Điều 8 Thông bốn này.

d) tổ chức nộp thuế giá chỉ trị tăng thêm theo phương phápkhấu trừ thuế không thuộc đối tượng người dùng nêu tại điểm a, điểm b khoản này và khôngthuộc đối tượng mua hóa đơn của ban ngành thuế thì được tạo ra hóa đơn đặt in theohướng dẫn tại Điều 8 Thông tư này.

đ) Tổ chức không phải là doanh nghiệp lớn nhưng gồm hoạtđộng kinh doanh (bao bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban cai quản dựán); hộ, cá nhân kinh doanh; tổ chức và doanh nghiệp khác ko thuộc trườnghợp được tự in, để in hóa solo mua hóa đối chọi đặt in của cơ sở thuế theo hướngdẫn trên Điều 11 Thông bốn này.

e) các đơn vị sự nghiệp công lập có vận động sảnxuất, kinh doanh theo hiện tượng của pháp luật đáp ứng một cách đầy đủ điều khiếu nại tự in hướngdẫn trên khoản 1 Điều 6 cơ mà không tự in hóa đối chọi thì được chế tạo hóa solo đặt inhoặc cài hóa đối chọi đặt in của ban ngành thuế.

g) Tổ chức không phải là doanh nghiệp; hộ, cá nhânkhông kinh doanh nhưng tất cả phát sống động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụcần gồm hóa 1-1 để giao cho quý khách hàng được cơ quan thuế cấp hóa đối chọi lẻ.

3. Tổ chức triển khai khi tạo thành hóa solo không được tạo ra trùng sốhóa đối chọi trong cùng ký kết hiệu.

4. Unique giấy cùng mực viết hoặc in vào hóa đơnphải đảm bảo an toàn thời gian lưu trữ theo phương pháp của luật pháp về kế toán.

Điều 6. Tạo hóa 1-1 tự in

1. Đối tượng được tạo hóa đối chọi tự in

a) những doanh nghiệp, đối kháng vịsự nghiệp được chế tạo hóa 1-1 tự in kể từ lúc có mã số thuế gồm:

- doanh nghiệp được thành lập theo hiện tượng của pháp luậttrong quần thể công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

- các đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm sản xuất, kinhdoanh theo chính sách của pháp luật.

- Doanh nghiệp, ngân hàng có nấc vốnđiều lệ từ 15 tỷ việt nam đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời khắc thôngbáo xây đắp hóa đơn, bao hàm cả chi nhánh, đơn vị trực thuộc khác tỉnh, thànhphố với trụ sở chính có tiến hành kê khai, nộp thuế GTGT.

Ví dụ: tập đoàn lớn viễn thông VT, trụ sở thiết yếu tại HàNội, gồm mức vốn điều lệ bên trên 15 tỷ việt nam đồng đã thực góp tính đến thời khắc pháthành hóa đơn. Tập đoàn lớn đã tạo nên hóa đối kháng tự in thì các Chi nhánh, đơn vị chức năng trựcthuộc tập đoàn lớn ở không giống tỉnh, thành phố với Tập đoàn triển khai khai, nộp thuếGTGT tại các tỉnh, thành phố cũng rất được tự sinh sản hóa đối kháng tự in.

b) công ty lớn mới thành lập và hoạt động từngày Thông tư này có hiệu lực thi hành gồm vốn điều lệ bên dưới 15 tỷ việt nam đồng là doanhnghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ có tiến hành đầu tư mua sắm tài sản cố định, vật dụng móc,thiết bị có giá trị từ một tỷ đồng trở lên trên ghi bên trên hóa đối kháng mua gia tài cố định,máy móc, trang bị tại thời điểm thông báo phát hành hóa solo được từ bỏ in hóa đơnđể áp dụng cho việc bán sản phẩm hóa, đáp ứng dịch vụ nếu tất cả đủ các điều khiếu nại sau:

- Đã được cấp cho mã số thuế;

- tất cả doanh thu bán sản phẩm hóa, dịch vụ;

- Có khối hệ thống thiết bị (máy tính, trang bị in, sản phẩm tínhtiền) đảm bảo cho vấn đề in và lập hóa 1-1 khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

- Là đơn vị chức năng kế toán theo chế độ của điều khoản Kế toán vàcó ứng dụng tự in hóa đơn đảm bảo định kỳ hàng tháng tài liệu từ ứng dụng tự inhóa đối chọi phải được đưa vào sổ kế toán nhằm hạch toán lệch giá và kê khai trênTờ khai thuế GTGT gửi ban ngành thuế.

- không biến thành xử phát vi phi pháp luật về thuế hoặc đãbị xử phạt cùng đã chấp hành xử phát vi phi pháp luật về thuế nhưng mà tổng số tiềnphạt vi phạm pháp luật về thuế dưới năm mươi (50) triệu đ trong vòng tía trămsáu mươi lăm (365) ngày tính thường xuyên từ ngày thông báo phát hành hóa đối chọi tự inlần đầu về bên trước.

- gồm văn bạn dạng đề nghị sử dụng hóa đơntự in (Mẫu số 3.14 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông bốn này) với được cơ quanthuế làm chủ trực tiếp xác thực đủ điều kiện. Trong thời hạn 5 ngày thao tác kểtừ khi nhận ra văn bản đề nghị của doanh nghiệp, cơ sở thuế làm chủ trựctiếp yêu cầu có chủ ý về điều kiện sử dụng hóa 1-1 tự in của công ty (Mẫu số3.15 Phụ lục 3 phát hành kèm theo Thông tư này).

c) tổ chức triển khai nêu tại điểm a, điểm b khoản này trước khitạo hóa đơn phải ra đưa ra quyết định áp dụng hóa solo tự in và chịu trách nhiệm vềquyết định này.

Quyết định vận dụng hóa solo tự in gồm các nội dung chủyếu sau:

- Tên khối hệ thống thiết bị (máy tính, sản phẩm công nghệ in, phần mềmứng dụng) dùng làm in hóa đơn;

- thành phần kỹ thuật hoặc tên nhà cung ứng dịch vụ chịutrách nhiệm về khía cạnh kỹ thuật từ in hóa đơn;

- trách nhiệm của từng thành phần trực ở trong liên quanviệc tạo, lập, vận chuyển và tàng trữ dữ liệu hóa 1-1 tự in trong nội bộ tổchức;

- Mẫu những loại hóa đơn tự in cùng với mục tiêu sửdụng của mỗi loại nên có những tiêu thức để khi lập bảo đảm an toàn đầy đủ những nội dunghướng dẫn tại khoản 1 Điều 4 Thông tứ này.

2. Tổ chức triển khai được sinh sản hóa đối kháng tự in sử dụng chươngtrình từ in hóa 1-1 từ những thiết bị tin học, máy tính xách tay tiền hoặc những loại máykhác bảo vệ nguyên tắc:

- vấn đề đánh số vật dụng tự bên trên hóa đơn được thực hiện tựđộng. Mỗi liên của một số hóa 1-1 chỉ được in ra một lần, nếu như in ra từ bỏ lần thứ2 trở đi phải thể hiện là bản sao (copy).

- ứng dụng ứng dụng để in hóa đối chọi phải bảo đảm yêucầu về bảo mật bằng câu hỏi phân quyền cho những người sử dụng, tín đồ không được phânquyền thực hiện không được can thiệp làm chuyển đổi dữ liệu trên ứng dụng.

3. Điều khiếu nại và trọng trách của tổ chức đáp ứng phầnmềm từ bỏ in hóa đơn.

a) Điều kiện

Tổ chức cung ứng phần mượt tự in hóa 1-1 phải là doanhnghiệp có giấy ghi nhận đăng ký sale (giấy chứng nhận đăng ký kết doanhnghiệp), trong đó có ngành nghề lập trình trang bị vi tính hoặc xuất bản phần mềm,trừ ngôi trường hợp tổ chức triển khai tự cung ứng phần mềm tự in hóa đối chọi để sử dụng.

b) Trách nhiệm

- Đảm bảo phần mềm tự in hóa đơn cung cấp cho một đơnvị tuân hành đúng những lao lý về từ bỏ in hóa đơn; không in giả hóa đối kháng trùngvới các mẫu trong ứng dụng đã cung cấp cho doanh nghiệp

- Lập báo cáo về việc cung ứng phần mềm tự in hóa đơncho phòng ban thuế quản lý trực tiếp. Nội dung báo cáo thể hiện: tên, mã số thuế,địa chỉ tổ chức triển khai sử dụng ứng dụng tự in hóa solo (mẫu số 3.7 Phụ lục 3 ban hànhkèm theo Thông bốn này).

Báo cáo về việc cung ứng phần mềm tựin hóa đơn được lập với gửi đến cơ quan liêu thuế làm chủ trực tiếp theo quý. Báo cáovề việc cung ứng phần mềm tự in hóa 1-1 Quý I nộp muộn nhất là ngày 30/4; quýII nộp muộn nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 với quý IVnộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau.

Trường vừa lòng tổ chức đáp ứng phần mềm tự in hóa đơnngừng cung ứng phần mềm tự in hóa đối kháng thì kỳ report in hóa đơn sau cuối bắtđầu từ trên đầu kỳ báo cáo cuối đến thời điểm tổ chức cung ứng phần mượt tự in hóađơn dứt cung ứng phần mềm tự in hóa đơn, thời hạn nộp report về câu hỏi cungứng ứng dụng tự in hóa solo chậm độc nhất vô nhị là ngày đôi mươi tháng sau của tháng xong xuôi hoạtđộng đáp ứng phần mềm tự in hóa đơn.

Trường thích hợp tổ chức đáp ứng phần mềm tự in hóa đơnmới ban đầu hoạt động đáp ứng phần mượt tự in hóa đơn hoặc có hoạt động cungứng phần mềm tự in hóa đơn sau khi ngừng hoạt động cung ứng phần mềm tự in hóađơn thì thời gian báo cáo tính từ bỏ ngày bắt đầu hoặc ban đầu lại hoạt động cungứng phần mềm tự in hóa đối chọi đến không còn quý phụ thuộc vào thời điểm bước đầu hoặc bắt đầuhoạt động đáp ứng phần mềm tự in hóa đơn.

Trường hòa hợp tổ chức đáp ứng phần mượt tự in hóa 1-1 làtổ chức ở nước ngoài hoặc công ty tự tạo ứng dụng tự in hóa đối chọi để sử dụngthì không phải report về việc cung ứng phần mượt tự in hóa đơn.

Cơ quan thuế nhận report và đưa những dữ liệu lêntrang tin tức điện tử của Tổng cục Thuế trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việckể từ ngày nhận được báo cáo.

4. Đối với những doanh nghiệp có rủiro cao về thuế theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 11 Thông bốn này và không download hóađơn để in của cơ quan thuế thì doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in bên dưới hìnhthức như sau: công ty lớn vào Trang tin tức điện tử của cơ sở thuế (Tổngcục Thuế hoặc cục thuế) với sử dụng ứng dụng tự in hóa đối kháng của ban ngành thuế đểlập hóa 1-1 khi bán hàng hóa, đáp ứng dịch vụ, bảo đảm cơ quan thuế kiểm soátđược toàn cục dữ liệu của hóa đơn tự in đã lập của doanh nghiệp.

Xem thêm: " Đồng Hồ Rolex Nam Dây Da Y, Đồng Hồ Rolex Chính Hãng Giá Tốt Nhất

Điều 7. Tạo nên hóa đơn điện tử

1. Hóa 1-1 điện tử được khởi tạo, lập, cách xử trí trên hệthống máy vi tính của tổ chức triển khai đã được cấp mã số thuế khi bán sản phẩm hóa, dịch vụ vàđược lưu trữ trên laptop của các bên theo phương tiện của luật pháp về giao dịchđiện tử.

2. Hóa đối kháng điện tử được sử dụng theo công cụ của phápluật về thanh toán điện tử.

3. Việc quản lý, áp dụng hóa đơn điện tử được thựchiện theo Thông tư hướng dẫn của cục Tài chủ yếu về khởi tạo, xây đắp và sử dụnghóa đơn điện tử bán sản phẩm hóa, đáp ứng dịch vụ.

Điều 8. Chế tác hóa đối chọi đặt in

1. Đối tượng được tạo hóa đối kháng đặtin:

a) Tổ chức kinh doanh mới ra đời thuộc đối tượngđược từ bỏ in hóa đơn theo hướng dẫn trên Điều 6 Thông tư này còn nếu như không sử dụng hóađơn từ bỏ in thì được sản xuất hóa solo đặt in để sử dụng cho các chuyển động bán hànghóa, đáp ứng dịch vụ.

b) tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp lớn không thuộc đốitượng tải hóa đối chọi của phòng ban thuế lý giải tại Điều 11 và Điều 12 Thông tưnày được chế tác hóa đối chọi đặt in để sử dụng cho các hoạt động bán hàng hóa, cung ứngdịch vụ.

Trước lúc để in hóa 1-1 lần đầu, tổ chức triển khai kinh doanh,doanh nghiệp buộc phải gửi mang đến cơ quan thuế cai quản trực tiếp ý kiến đề xuất sử dụng hóađơn đặt in (Mẫu số 3.14 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông bốn này).

Trong thời hạn 5 ngày thao tác kể từkhi nhận được kiến nghị của tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở thuế làm chủ trực tiếpphải có thông tin về việc sử dụng hóa solo đặt in (Mẫu số 3.15 Phụ lục 3 banhành kèm theo Thông bốn này).

c) viên Thuế tạo thành hóa đối kháng đặt in để bán và cung cấp cho cácđối tượng trả lời tại Điều 11, Điều 12 và Điều 13 Thông tứ này.

2. Hóa đối kháng đặt in được in ra dưới dạng chủng loại in sẵnphải có các tiêu thức đảm bảo khi lập hóa đối chọi có đầy đủ nội dung phải theohướng dẫn trên khoản 1 Điều 4 Thông tứ này.

Đối tượng được sinh sản hóa solo đặt in tự quyết định mẫuhóa 1-1 đặt in.

Tổ chức sale đặt in hóa đơn phải có sẵn tên, mãsố thuế vào tiêu thức “tên, mã số thuế người bán” trên tờ hóa đơn.

Trường đúng theo tổ chức kinh doanh đặt in hóa đối kháng cho cácđơn vị trực ở trong thì tên tổ chức sale phải được in sẵn phía bên trên bêntrái của tờ hóa đơn. Những đơn vị trực ở trong đóng dấu hoặc ghi tên, mã số thuế,địa chỉ vào tiêu thức “tên, mã số thuế, địa chỉ người chào bán hàng” nhằm sử dụng.

Đối cùng với hóa solo do viên Thuế để in, tên viên Thuế đượcin sẵn bên trên bên trái của tờ hóa đơn.

3. In hóa 1-1 đặt in

a) Hóa solo đặt in được in theo vừa lòng đồng thân tổ chứckinh doanh hoặc viên Thuế với tổ chức triển khai nhận in hóa đơn đủ đk tại điểm akhoản 4 Điều này.

b) hợp đồng in hóa đối kháng được thể hiệnbằng văn bạn dạng theo nguyên tắc của luật Dân sự. Thích hợp đồng ghi ví dụ loại hóa đơn,ký hiệu mẫu mã số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng, số lắp thêm tự hóa đối kháng đặt in (sốthứ tự ban đầu và số lắp thêm tự kết thúc), kèm theo hóa đối chọi mẫu, thông tin của cơquan thuế về việc chuyển sang thực hiện hóa solo đặt in của doanh nghiệp.

c) ngôi trường hợp tổ chức triển khai nhận in hóa đối chọi tự in hóa đơnđặt in để sử dụng cho mục đích bán sản phẩm hóa, đáp ứng dịch vụ, phải tất cả quyếtđịnh in hóa đối chọi của thủ trưởng solo vị. Ra quyết định in phải bảo đảm an toàn các nội dungquy định như loại hóa đơn, chủng loại số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng, số thiết bị tựhóa 1-1 đặt in (số đồ vật tự bắt đầu và số lắp thêm tự kết thúc), cố nhiên hóa solo mẫu.

4. Điều khiếu nại và nhiệm vụ của tổ chức nhận in hóađơn

a) Điều kiện

Tổ chức dấn in hóa solo phải là doanh nghiệp có đăngký kinh doanh còn hiệu lực và bao gồm giấy phép chuyển động ngành in (bao tất cả cả inxuất bạn dạng phẩm và chưa phải xuất bạn dạng phẩm).

Trường hợp đơn vị chức năng sự nghiệp công lập có hoạt động sảnxuất sale như doanh nghiệp, có giấy phép vận động ngành in, bao gồm máy mócthiết bị ngành in thì được trao in hóa đối kháng đặt in của những tổ chức.

b) Trách nhiệm

- In hóa đơn theo như đúng hợp đồng in đang ký, không đượcgiao lại tổng thể hoặc bất kỳ khâu làm sao trong quy trình in hóa đối chọi cho tổ chức inkhác thực hiện;

- cai quản lý, bảo vệ các bản phim, phiên bản kẽm và những côngcụ tất cả tính năng tương tự trong vấn đề tạo hóa solo đặt in theo thỏa thuận với tổchức đặt in hóa đơn. Trường hợp ý muốn sử dụng các bản phim, bản kẽm để in chocác lần sau thì phải niêm giàu có giữ các phiên bản phim, phiên bản kẽm;

- hủy hóa đơn in thử, in sai, in trùng, in thừa, inhỏng; các bạn dạng phim, bản kẽm và những công cụ tất cả tính năng tương tự như trong bài toán tạohóa đối kháng đặt in theo thỏa thuận hợp tác với tổ chức, cá nhân đặt in;

- Thanh lý hợp đồng in với tổ chức đặt in hóa đơn;

- Lập report về việc nhận in hóa đối chọi cho cơ quanthuế thống trị trực tiếp. Nội dung báo cáo thể hiện: tên, mã số thuế, địa chỉ tổchức để in; loại, ký hiệu hóa đơn, ký kết hiệu mẫu mã số hóa đơn, con số hóa solo đãin (từ số … mang đến số) đến từng tổ chức triển khai (mẫu số 3.7 Phụ lục 3 ban hành kèm theoThông tư này).

Báo cáo về câu hỏi nhận in hóa đơn đượclập với gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp sau quý, report Quý I nộp chậmnhất là ngày 30/4; quý II nộp muộn nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất làngày 30/10 và quý IV nộp muộn nhất là ngày 30/01 của năm sau.

Trường hợp tổ chức nhận in hóa đơn hoàn thành hoạt động inhóa 1-1 thì kỳ báo cáo in hóa đơn cuối cùng bắt đầu từ đầu kỳ báo cáo cuối đếnthời điểm tổ chức triển khai nhận in kết thúc hoạt hễ in hóa đơn, thời hạn nộp report vềviệc dấn in hóa đối chọi chậm độc nhất là ngày 20 tháng sau của tháng hoàn thành hoạt độngin hóa đơn.

Trường hợp tổ chức nhận in hóa đơn mới bắt đầu hoạtđộng sản xuất sale hoặc có vận động in hóa 1-1 sau khi kết thúc hoạt độngin thì thời gian báo cáo về câu hỏi nhận in hóa đơn đầu tiên tính từ thời điểm ngày bắt đầuhoạt động sản xuất sale hoặc bước đầu lại hoạt động in cho đến khi xong quý tùy theothời điểm bước đầu hoạt cồn sản xuất kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động in.

Cơ quan thuế nhận report và đưa những dữ liệu lêntrang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong thời hạn 03 (ba) ngày có tác dụng việckể từ ngày nhận được báo cáo.

Điều 9. Xuất bản hóa đơncủa tổ chức kinh doanh

1. Tổ chức sale trước khi thực hiện hóa đối chọi choviệc bán hàng hóa, dịch vụ, trừ hóa solo được mua, cung cấp tại phòng ban thuế, phảilập và gửi thông tin phát hành hóa đối chọi (mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theoThông tứ này), hóa đối kháng mẫu cho cơ quan liêu thuế thống trị trực tiếp.

2. Nội dung thông tin pháthành hóa đối kháng gồm: tên đơn vị phát hành hóa đơn, mã số thuế, địa chỉ, điệnthoại, những loại hóa đối kháng phát hành (tên một số loại hóa đơn, ký kết hiệu hóa đơn, cam kết hiệumẫu số hóa đơn, ngày bước đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông tin phát hành (từsố... Mang lại số...)), tên cùng mã số thuế của doanh nghiệp in hóa 1-1 (đối với hóađơn đặt in), tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóađơn (đối với hóa solo tự in), tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức trung giancung cấp giải pháp hóa đối chọi điện tử (đối cùng với hóa đối chọi điện tử); ngày lập Thôngbáo vạc hành, tên, chữ ký của người đại diện theo lao lý và dấu của đối kháng vị.

Căn cứ vào yêu cầu sử dụnghóa đơn và vấn đề chấp hành nguyên tắc về quản ngại lý, áp dụng hóa đối chọi của tổ chức,doanh nghiệp, ban ngành thuế quản lý trực tiếp xác minh số lượng hóa đơn đượcthông báo desgin để sử dụng từ 3 tháng đến 6 tháng tại thông tin phát hànhhóa đơn của tổ chức, doanh nghiệp.

Trường hợp các ngân hàng, tổ chức triển khai tín dụng và những chinhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng thực hiện chứng từ giao dịch kiêm hóa đơn thuphí dịch vụ tự in thì gửi thông tin phát hành hóa đơn kèm theo hóa 1-1 mẫu đếncơ quan thuế quản lý, đăng ký kết cấu tạo số hóa đơn, chưa phải đăng ký trướcsố lượng phát hành.

Đối với các số hóa đối kháng đãthực hiện thông báo phát hành nhưng lại chưa sử dụng hết bao gồm in sẵn tên, địa chỉtrên tờ hóa đơn, khi tất cả sự chuyển đổi tên, showroom nhưng không thay đổi mã sốthuế và ban ngành thuế thống trị trực tiếp, nếu tổ chức kinh doanh vẫn gồm nhu cầusử dụng hóa đối kháng đã đặt in thì thực hiện đóng vết tên, địa chỉ mới vào bên cạnhtiêu thức tên, địa chỉ đã theo mẫu để thường xuyên sử dụng với gửi thông tin điềuchỉnh tin tức tại thông báo phát hành hóa đối chọi đến cơ sở thuế thống trị trựctiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 phát hành kèm theo Thông bốn này).

Trường hợp tất cả sự ráng đổiđịa chỉ marketing dẫn đến đổi khác cơ quan thuế quản lý trực tiếp, trường hợp tổ chứccó nhu cầu liên tục sử dụng số hóa đơn đã sản xuất chưa áp dụng hết thì phảinộp báo cáo tình hình sử dụng hóa solo với cơ sở thuế vị trí chuyển đi với đóngdấu add mới lên hóa đơn, gửi bảng kê hóa đối kháng chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụlục 3 phát hành kèm theo Thông tứ này) và thông báo điều chỉnh tin tức tạithông báo kiến tạo hóa đối chọi đến phòng ban thuế địa điểm chuyển mang lại (trong kia nêu rõ sốhóa đối kháng đã xây đắp chưa sử dụng, sẽ liên tiếp sử dụng). Nếu tổ chức không cónhu cầu sử dụng số hóa đối kháng đã xây cất nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiệnhủy các số hóa đối kháng chưa sử dụng và thông báo kết quả hủy hóa đối chọi với cơ quanthuế vị trí chuyển đi với thực hiện thông tin phát hành hóa đối chọi mới cùng với cơ quanthuế khu vực chuyển đến.

Trường hợp bao gồm sự thay đổi về văn bản đã thông báophát hành, tổ chức sale phải thực hiện thông tin phát hành new theo hướngdẫn tại khoản này.

3. Hóa đơn mẫu là bản in diễn tả đúng, đủ các tiêuthức trên liên của hóa solo giao cho những người mua các loại được phạt hành, gồm số hóađơn là một trong những dãy các chữ số 0 với in hoặc đóng góp chữ “Mẫu” trên tờ hóa đơn. Hóa đơnmẫu kèm thông báo phát hành nhằm gửi cơ sở Thuế và để niêm yết tại các cơ sở sửdụng bán sản phẩm hóa, thương mại & dịch vụ là liên giao cho những người mua hàng.

Trường hợp tổ chức khi biến đổi tên, showroom thôngbáo vạc hành con số hóa solo còn liên tục sử dụng không tồn tại hóa 1-1 mẫu hoặccác trụ sở trực thuộc thực hiện chung mẫu hóa đối kháng với trụ sở chính khi thôngbáo sản xuất hóa đối chọi không đủ hóa solo mẫu thì được áp dụng 01 số hóa đối chọi đầutiên sử dụng theo tên, showroom mới hoặc được phân bổ để gia công hóa đơn mẫu. Trênhóa đối chọi dùng làm mẫu mã gạch vứt số đồ vật tự đã in sẵn với đóng chữ “Mẫu” để triển khai hóađơn mẫu. Những hóa solo dùng làm cho hóa đối kháng mẫu không hẳn thực hiện thông báo pháthành (không kê khai vào con số hóa đơn phát hành tại thông báo phát hành hóađơn).

4. Thông báo phát hành hóađơn với hóa solo mẫu bắt buộc được gửi cho cơ quan lại thuế cai quản trực tiếp lờ đờ nhấtnăm (05) ngày trước lúc tổ chức ghê doanh ban đầu sử dụng hóa solo và trongthời hạn mười (10) ngày, tính từ lúc ngày ký thông báo phát hành. Thông báo phát hànhhóa 1-1 gồm cả hóa đối chọi mẫu nên được niêm yết cụ thể ngay tại các cơ sở sửdụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ thương mại trong suốt thời hạn sử dụng hóa đơn.

Trường hợp tổ chức marketing khi gửi thông báo pháthành từ lần thứ 2 trở đi, nếu không có sự thay đổi về văn bản và vẻ ngoài hóađơn tạo ra thì không nhất thiết phải gửi kèm hóa 1-1 mẫu.

Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chinhánh có thực hiện chung mẫu mã hóa solo của tổ chức nhưng khai thuế giá trị gia tăngriêng thì từng đơn vị chức năng trực thuộc, chi nhánh phải gửi thông báo phát hành mang đến cơquan thuế cai quản trực tiếp. Trường hợp tổ chức triển khai có các đơn vị trực thuộc, chinhánh có áp dụng chung chủng loại hóa đối kháng của tổ chức nhưng tổ chức thực hiện khaithuế giá trị ngày càng tăng cho đơn vị chức năng trực thuộc, trụ sở thì đơn vị chức năng trực thuộc,chi nhánh ko phải thông tin phát hành hóa đơn.

Tổng cục Thuế có trách nhiệm căn cứ nội dung pháthành hóa đơn của tổ chức triển khai để xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về hóa đơn trêntrang tin tức điện tử của Tổng cục Thuế để phần đa tổ chức, cá thể tra cứu vãn đượcnội dung cần thiết về hóa solo đã thông tin phát hành của tổ chức.

Trường hòa hợp khi dấn được thông báo phát hành vì chưng tổchức gởi đến, cơ sở Thuế vạc hiện thông báo phát hành không đảm bảo đủ nộidung theo như đúng quy định thì vào thời hạn bố (03)ngày làm việc tính từ lúc ngày nhậnđược Thông báo, cơ sở thuế phải bao gồm văn phiên bản thông báo cho tổ chức triển khai biết. Tổchức có trách nhiệm điều chỉnh để thông tin phát hành mới.

Điều 10. Xây dừng hóa đơncủa cục Thuế

1. Hóa đối kháng do viên Thuế đặt in trước lúc bán, cấp lầnđầu phải lập thông tin phát hành hóa đơn.

2. Nội dung thông tin phát hành hóa đơn, hóa đơn mẫuthực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2, khoản 3 Điều 9 Thông tư này và theo mẫusố 3.6 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Thông báo phát hành hóa 1-1 phải được gửi mang đến tấtcả những Cục Thuế trong toàn quốc trong thời hạn mười (10) ngày có tác dụng việc, nói từngày lập thông tin phát hành và trước khi cấp, bán. Thông báo phát hành hóa đơnniêm yết tức thì tại những cơ sở trực thuộc cục Thuế trong suốt thời gian thông báophát hành còn hiệu lực hiện hành tại vị trí hay thấy khi vào ban ngành thuế.

Trường hợp cục Thuế đã gửi nội dung thông báo pháthành hóa đối chọi lên trang tin tức điện tử của Tổng cục Thuế thì chưa hẳn gửithông báo thi công hóa đơn đến viên Thuế khác.

4. Ngôi trường hợp gồm sự đổi khác về nội dung đã thông báophát hành, viên Thuế phải tiến hành thủ tục thông báo phát hành new theo hướngdẫn trên khoản 2 và 3 Điều này.

Điều 11. Đối tượng sở hữu hóađơn của ban ngành thuế

1. Phòng ban thuế bán hóa đơncho các đối tượng người tiêu dùng sau:

a) Tổ chức chưa phải là công ty nhưng tất cả hoạtđộng marketing (bao có cả hợp tác xã, đơn vị thầu nước ngoài, ban cai quản dựán).

Tổ chức chưa hẳn là công ty nhưng có hoạt độngkinh doanh là những tổ chức có vận động kinh doanh nhưng mà không được thành lập vàhoạt đụng theo nguyên lý Doanh nghiệp và lao lý kinh doanh chuyên ngành khác.

b) Hộ, cá nhân kinh doanh;

c) tổ chức kinh doanh, doanhnghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo phần trăm % nhân với doanhthu.

d) doanh nghiệp đang sử dụnghóa đơn tự in, để in nằm trong loại khủng hoảng rủi ro cao về thuế;

đ) công ty đang sử dụnghóa 1-1 tự in, để in có hành vi vi phạm luật về hóa đối kháng bị xử lý vi phạm luật hành chínhvề hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Doanh nghiệp gợi ý tại điểm d, đ khoản này muahóa solo của cơ quan thuế trong thời hạn 12 tháng. Hết thời gian 12 tháng, căncứ thực trạng sử dụng hóa đơn, việc kê khai, nộp thuế của người sử dụng và đềnghị của doanh nghiệp, trong thời hạn 5 ngày làm cho việc, cơ quan thuế có văn bảnthông báo doanh nghiệp chuyển sang tự tạo thành hóa đối kháng để sử dụng hoặc liên tiếp muahóa đối kháng của ban ngành thuế nếu không đáp ứng điều kiện tự in hoặc để in hóa đơn(mẫu số 3.15 Phụ lục 3 phát hành kèm theo Thông tứ này).

2. Công ty lớn thuộc loạirủi ro cao về thuế tại điểm d khoản 1 Điều này là những doanh nghiệp gồm vốn chủsở hữu dưới 15 tỷ vnđ và bao gồm một trong các dấu hiệu sau:

a) không có quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp cáccơ sở vật hóa học sau: nhà máy; xưởng sản xuất; kho hàng; phương tiện đi lại vận tải; cửahàng và các cơ sở vật hóa học khác.

b) Doanh nghiệp marketing trong lĩnh vực khai thácđất, đá, cát, sỏi.

c) công ty lớn có thanh toán giao dịch qua bank đáng ngờtheo công cụ của quy định về phòng, kháng rửa tiền.

d) doanh nghiệp có lợi nhuận từ việc bán sản phẩm hóa,cung cấp cho dịch vụ cho các doanh nghiệp khác nhưng chủ các doanh nghiệp này còn có mốiquan hệ phụ vương mẹ, vợ chồng, anh chị em ruột hoặc quan tiền hệ links sở hữu chéochiếm tỷ trọng trên 50% trên tổng doanh thu kinh doanh trên Tờ khai quyết toánthuế TNDN của năm quyết toán.

đ) công ty không triển khai kê khai thuế theo quyđịnh: không nộp làm hồ sơ khai thuế hoặc nộp làm hồ sơ khai thuế sau 90 ngày kể từ ngàyhết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc tính từ lúc ngày bước đầu hoạt rượu cồn kinh doanhtheo giấy phép đk kinh doanh; nghỉ kinh doanh quá thời hạn đang thông báotạm nghỉ kinh doanh với ban ngành thuế và phòng ban thuế kiểm tra xác nhận doanhnghiệp có sản xuất marketing nhưng không kê khai thuế; không thể hoạt độngkinh doanh tại showroom đã đăng ký kinh doanh và ko khai báo với cơ sở thuếhoặc phòng ban thuế soát sổ không khẳng định được nơi đăng ký thường trú, nhất thời trúcủa người thay mặt theo pháp luật, chủ doanh nghiệp.

e) Người thay mặt đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bịkhởi tố về tội trốn thuế, tội in, phạt hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứngtừ thu nộp giá cả nhà nước.

g) doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, để in cósự cố đổi địa chỉ kinh doanh từ gấp đôi trở lên trong tầm 12 tháng mà khôngkhai báo theo hiện tượng hoặc không kê khai, nộp thuế sống nơi đăng ký mới theo quyđịnh.

h) Doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường khác theo tiêuchí nhận xét rủi ro về thuế của cơ quan thuế.

Cơ quan liêu thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm căn cứhướng dẫn tại khoản này định kỳ trước thời điểm ngày 5 mặt hàng tháng, rà soát, soát sổ thựctế, lập danh sách doanh nghiệp trực thuộc loại khủng hoảng cao về thuế. Viên thuế có tráchnhiệm tổng hợp list doanh nghiệp thuộc loại khủng hoảng rủi ro cao về thuế của bỏ ra cụcthuế và doanh nghiệp lớn thuộc thống trị của cục thuế.

Ngày 15 mặt hàng tháng, cục trưởng cục thuế ban hànhQuyết định kèm theo danh sách doanh nghiệp nằm trong loại khủng hoảng rủi ro cao về thuế, côngbố công khai minh bạch “Danh sách doanh nghiệp lớn thuộc loại khủng hoảng rủi ro cao về thuế thực hiệnmua hóa 1-1 do ban ngành thuế vạc hành” bên trên Trang tin tức điện tử của Tổngcục Thuế, đồng thời thông tin bằng văn bạn dạng cho công ty lớn biết.

Sau 15 ngày tính từ lúc ngày cục trưởng cục thuế ban hànhQuyết định cùng thông báo cho bạn biết, doanh nghiệp yêu cầu dừng việc sửdụng hóa đơn tự in, đặt in và chuyển sang sử dụng hóa đối kháng mua của cơ sở thuế.Cơ thuế quan có nhiệm vụ bán hóa đơn cho khách hàng để thực hiện ngay saukhi có thông báo cho doanh nghiệp về việc dừng sử dụng hóa đối kháng đặt in, tự in.

3. Doanh nghiệp lớn đang sử dụnghóa 1-1 tự in, đặt in gồm hành vi vi phạm luật về hóa đơn tại điểm đ khoản 1 Điều nàylà doanh nghiệp cố ý hoặc có chủ kiến sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụngbất phù hợp pháp hóa solo để trốn thuế, gian lậu thuế với bị xử lý vi phạm hành chínhđối với hành vi trốn thuế, ăn lận thuế; doanh nghiệp lớn được cơ quan có liênquan (Kiểm toán bên nước, Thanh tra chính phủ, Công an và các cơ quan liên quantheo chính sách của pháp luật) thông báo cho cơ quan Thuế vị trí doanh nghiệp đóngtrụ sở về việc có hành vi trốn thuế, ăn lận thuế.

Thời điểm ko được thực hiện hóa solo tự in, để incủa doanh nghiệp được tính từ ngày Quyết định xử phạt vi phạm hành bao gồm vềhành vi trốn thuế, gian lậu thuế có hiệu lực thi hành. Khi ban hành Quyết địnhxử phạt vi phạm luật hành bao gồm về hành vi trốn thuế, gian lậu thuế, phòng ban thuếghi rõ tại đưa ra quyết định xử phạt thời khắc doanh nghiệp ko được thực hiện hóa đơntự in, đặt in mà cần chuyển sang thiết lập hóa đơn của cơ sở thuế.

4. Sau 30 ngày, tính từ lúc ngàyCục trưởng cục Thuế tất cả văn bản thông báo cho khách hàng biết so với doanhnghiệp giải đáp tại khoản 2 Điều này và kể từ ngày đưa ra quyết định xử phân phát vi phạmhành thiết yếu về hành động trốn thuế, gian lậu thuế có hiệu lực hiện hành thi hành đối vớidoanh nghiệp lí giải tại khoản 3 Điều này, doanh nghiệp lập report hóa đơnhết giá chỉ trị thực hiện (mẫu số 3.12 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tứ này).Doanh nghiệp triển khai hủy những hóa đối chọi tự in, đặt in hết giá bán trị áp dụng vàthông báo kết quả hủy hóa 1-1 cho phòng ban thuế cai quản trực tiếp theo hướng dẫntại Điều 29 Thông bốn này.

Căn cứ báo cáo tình hình thực hiện hóa đơn của tổ chứckinh doanh, doanh nghiệp, tính từ lúc thời điểm doanh nghiệp bước đầu mua hóa solo củacơ quan tiền thuế, cơ sở thuế quản lý trực tiếp thực hiện thông tin hóa đối kháng đặt inkhông còn quý hiếm sử dụng đối với những hóa 1-1 đặt in đã thông tin phát hànhnhưng không sử dụng của khách hàng khi gửi sang mua hóa 1-1 của cơ quanthuế nêu trên.

Điều 12. Cung cấp hóa 1-1 do CụcThuế để in

1. Hóa solo do viên Thuế đặt in được buôn bán theo giá chỉ bảođảm bù đắp giá cả gồm: giá để in và tầm giá phát hành. Viên trưởng viên Thuế quyếtđịnh và niêm yết giá cả hóa solo theo cơ chế trên. Phòng ban thuế các cấpkhông được thu thêm bất kỳ khoản thu như thế nào ngoài giá cả đã niêm yết.

Cơ quan tiền thuế làm chủ trực tiếp tiến hành bán hóa đơncho các đối tượng người sử dụng hướng dẫn trên khoản 1 Điều 11 Thông tứ này.

2. Bán hóa đối kháng tại cơ quanthuế

a) nhiệm vụ của tổ chức, hộ, cá nhân

Doanh nghiệp, tổ chức, hộ,cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng người sử dụng được thiết lập hóa đơn do ban ngành thuế phạt hànhkhi cài hóa 1-1 phải gồm đơn kiến nghị mua hóa 1-1 (mẫu số 3.3 Phụ lục 3 ban hànhkèm theo Thông tứ này) và dĩ nhiên các sách vở và giấy tờ sau:

- người mua hóa solo (người có tên trong đơn hoặcngười được doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh doanh, công ty hộ marketing ủy quyền bằnggiấy ủy quyền theo biện pháp của pháp luật) đề xuất xuất trình giấy chứng minh nhândân còn trong thời hạn sử dụng theo biện pháp của lao lý về giấy hội chứng minhnhân dân.

- Tổ chức, hộ, cá nhân mua hóa đối chọi lần đầu cần cóvăn bạn dạng cam kết (Mẫu số 3.16 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông bốn này) về địachỉ sản xuất, tởm doanh tương xứng với giấy chứng nhận đăng ký kết doanh nghiệp hoặcgiấy phép đầu tư chi tiêu (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định ra đời của phòng ban cóthẩm quyền.

Khi đến mua hóa đơn, doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cánhân thiết lập hóa solo do cơ sở thuế phát hành phải tự phụ trách ghi hoặcđóng dấu: tên, địa chỉ, mã số thuế bên trên liên 2 của từng số hóa đơn trước khimang thoát ra khỏi cơ quan thuế nơi download hóa đơn.

b) trách nhiệm của cơ quanthuế

Cơ quan lại thuế buôn bán hóa đối kháng cho tổ chức, hộ, cá nhânkinh doanh theo tháng.

Số lượng hóa đơn bán cho tổ chức, hộ, cá nhân kinhdoanh lần đầu không quá một quyển năm mươi (50) số cho từng loại hóa đơn. Trườnghợp chưa hết tháng đã sử dụng hết hóa solo mua lần đầu, cơ quan thuế căn cứ vàothời gian, con số hóa đối kháng đã áp dụng để quyết định số lượng hóa solo bán lầntiếp theo.

Đối với các lần tải hóa solo sau, sau thời điểm kiểm tratình hình thực hiện hóa đơn, tình hình kê khai nộp thuế và đề xuất mua hóa đơntrong đơn đề nghị mua hóa đơn, cơ quan thuế giải quyết bán hóa đơn cho tổ chức,hộ, cá thể kinh doanh trong ngày. Con số hóa đơn bán ra cho tổ chức, hộ, cánhân kinh doanh không quá số lượng hóa đơn đã áp dụng của tháng thiết lập trước đó.

Trường vừa lòng hộ, cá thể kinh doanh không có nhu cầu sửdụng hóa solo quyển nhưng có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ thì phòng ban thuế cung cấp chohộ, cá thể kinh doanh hóa riêng biệt (01 số) theo từng lần phát sinh cùng không thutiền.

Tổ chức, công ty thuộc đối tượng người tiêu dùng mua hóa đối kháng docơ quan thuế xây dừng chuyển sang tự tạo nên hóa đối kháng đặt in, hóa đối kháng tự in hoặchóa đối chọi điện tử để thực hiện thì nên dừng thực hiện hóa 1-1 mua của cơ quan thuếkể tự ngày ban đầu sử dụng hóa đối kháng tự tạo theo phía dẫn trên Điều 21 Thông tưnày.

Điều 13. Cấp hóa đối kháng do CụcThuế để in

1. Phòng ban thuế cung cấp hóa đơn cho các tổ chức khôngphải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không sale nhưng bao gồm phát sinh hoạtđộng bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đối chọi để giao mang lại khách hàng.

Trường thích hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ vàcá nhân không ghê doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng người sử dụng không chịu đựng thuếgiá trị gia tăng hoặc ở trong trường hợp không hẳn kê khai, nộp thuế giá trị giatăng thì ban ngành thuế không cấp cho hóa đơn.

2. Hóa đơn do cơ quan thuế cung cấp theo từng số tương ứngvới đề nghị của tổ chức, hộ và cá nhân không kinh doanh gọi là hóa đối kháng lẻ.

Tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhânkhông marketing nhưng gồm phát làm việc động bán hàng hóa, đáp ứng dịch vụcần gồm hóa solo để giao cho quý khách được ban ngành thuế cung cấp hóa đơn nhất là loạihóa solo bán hàng.

Trường thích hợp doanh nghiệp sau khi đã giải thể, phá sản,đã quyết toán thuế, sẽ đóng mã số thuế, gây ra thanh lý tài sản cần có hóađơn nhằm giao cho người mua được cơ quan thuế cấp hóa riêng lẻ là một số loại hóa đối kháng bánhàng.

Riêng so với tổ chức, ban ngành nhà nước không thuộcđối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương thức khấu trừ có phân phối đấu giátài sản, trường thích hợp giá trúng đấu giá chỉ là giá cả đã có thuế cực hiếm