Khoa Công Nghệ Thông Tin

Điểm chuẩn Trường Đại học công nghệ thông tin gia định trúng tuyển ước vọng 1 vào hệ đh chính quy ví dụ cho từng ngành tuyển chọn sinh như sau:


Điểm chuẩn trường Đại học công nghệ thông tin Gia Định hệ Đại học thiết yếu quy đã phê chuẩn được ban giám hiệu nhà ngôi trường công bố. Mời sỹ tử theo dõi.

*

Điểm chuẩn Đại Học technology Thông Tin Gia Định 2022

Mạng laptop và media dữ liệu

Mã ngành: 7480102

Điểm TN THPT: 15

Điểm học bạ THPT: 16.5

Điểm ĐGNL của ĐHQG TPHCM: 600

Kỹ thuật phần mềm

Mã ngành: 7480103

Điểm TN THPT: 15

Điểm học tập bạ THPT: 16.5

Điểm ĐGNL của ĐHQG TPHCM: 600

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm TN THPT: 15.5

Điểm học tập bạ THPT: 16.5

Điểm ĐGNL của ĐHQG TPHCM: 600

Tài bao gồm - ngân hàng

Điểm TN THPT: 15

Điểm học tập bạ THPT: 16.5

Điểm ĐGNL của ĐHQG TPHCM: 600

Quản trị ghê doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm TN THPT: 15

Điểm học bạ THPT: 16.5

Điểm ĐGNL của ĐHQG TPHCM: 600

Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm TN THPT:

Điểm học bạ THPT:

Điểm ĐGNL của ĐHQG TPHCM:

Luật

Mã ngành: 7380101

Điểm TN THPT: 15

Điểm học tập bạ THPT: 16.5

Điểm ĐGNL của ĐHQG TPHCM: 600

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm TN THPT: 15

Điểm học bạ THPT: 16.5

Điểm ĐGNL của ĐHQG TPHCM: 600

Quản trị khách hàng sạn

Mã Ngành: 7810201

Điểm TN THPT: 15

Điểm học tập bạ THPT: 16.5

Điểm ĐGNL của ĐHQG TPHCM: 600

Marketing

Mã ngành: 7340115

Điểm TN THPT: 15

Điểm học tập bạ THPT: 16.5

Điểm ĐGNL của ĐHQG TPHCM: 600

Đông phương học

Mã ngành: 7310608

Điểm TN THPT: 15

Điểm học bạ THPT: 16.5

Điểm ĐGNL của ĐHQG TPHCM: 600

Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: 7340201

Điểm TN THPT: 15

Điểm học tập bạ THPT: 16.5

Điểm ĐGNL của ĐHQG TPHCM: 600

Thương mại điện tử

Mã ngành: 7340122

Điểm TN THPT: 15

Điểm học bạ THPT: 16.5

Điểm ĐGNL của ĐHQG TPHCM: 600

Quan hệ công chúng

Mã ngành: 7320108

Điểm TN THPT: 15

Điểm học bạ THPT: 16.5

Điểm ĐGNL của ĐHQG TPHCM: 600

Truyền thông nhiều phương tiện

Mã ngành: 7320104

Điểm TN THPT: 15

Điểm học bạ THPT: 16.5

Điểm ĐGNL của ĐHQG TPHCM: 600

Logistics và thống trị chuỗi cung ứng

Mã ngành: 7510605

Điểm TN THPT: 15

Điểm học tập bạ THPT: 16.5

Điểm ĐGNL của ĐHQG TPHCM: 600

Công nghệ thông tin ( chương trình tài năng)

Điểm TN THPT: 18

Điểm học tập bạ THPT: 18

Điểm ĐGNL của ĐHQG TPHCM: 00

Quản trị marketing chương trình tài năng

Điểm TN THPT: 18

Điểm học tập bạ THPT: 18

Điểm ĐGNL của ĐHQG TPHCM: 700

Kinh doanh quốc tế (Chương trình tài năng)

Điểm TN THPT: 18

Điểm học bạ THPT: 18

Điểm ĐGNL của ĐHQG TPHCM: 700

Marketing (Chương trình tài năng)

Điểm TN THPT: 18

Điểm học bạ THPT: 18

Điểm ĐGNL của ĐHQG TPHCM: 700

Ngôn ngữ Anh (Chương trình tài năng)

Điểm TN THPT: 18

Điểm học tập bạ THPT: 18

Điểm ĐGNL của ĐHQG TPHCM: 700

Lời Kết: Trên đấy là thông tin list trúng tuyển cùng điểm chuẩn trường Đại học technology thông tin Gia Định 2022 vì Kênh tuyển sinh 24h thực hiện.